1. Sint-Denijs

De gemeente ontleent haar naam aan haar patroonheiligen*: SINT-DYONYSIUS (Sint-Denijs) en SINT-GENESIUS (Saint-Genois) de parochie bewaart van beide heiligen de relikwieën. Guy de Boulogne, Bisschop van Doornik zag in 1320 af, op verzoek van zijn suzerein Filips de Schone, van zijn recht om munt te slaan. Als vergoeding ontving hij verschillende heerlijkheden waaronder die van Sint-Denijs. Dit gaf aanleiding tot de stichting van het “Hoger Hof” van Sint-Denijs-Helkijn en Bossuit. Er waren nog andere heerlijkheden gelegen op Sint-Denijs als de heerlijkheid de l’Arbre – de Woestijne – Beaulieu-Grandval. read more

2. De ware vrienden

De fanfare “De Ware Vrienden” werd opgericht op 21-2-1845 zoals blijkt uit de gemeente archieven. Het register van uitgaande briefwisseling jaren 1849-1859 vermeldt immers in zijn brief nr. 4213 van 1-10-1856 gericht aan de Heer Arrondissementscommissaris te Kortrijk het volgende:

“Nous avons l’honneur de vous informer en réponse à votre lettre du 30 septembre dernier, que la Société de fanfares de cette commune a été creé le 21 février 1845 ; que les resources pécuniaires annuelles dont elle peut disposer pour payer son directeur etc., s’elèvent a Frs 290 et que le nombre exact des membres exécutants est de 32.
Le Secrétaire,
(signé) J.B. Devos.
Le Collège Echevinal,
(signé) F. Messiaen.

Het jaarverslag van de Provincie schetst het muziekleven van die tijd als volgt in het Memoriaal administratief der Provincie West-Vlaanderen – jaar 1846 – deel 1 blz. 724:


“Les sociétes de musique jouissent d’une grande faveur dans la Flandre Occidentale et nous applaudissons à leurs succès, L’expérience a en effet, démontré combien la culture des beaux-arts en général mais particulièrement de la musique, contribue à développer dans une nation, les bienfaisants principes de la civilisation et de la paix.
Le nombre de nos sociétés de musique s’est considérablement accru depuis quelques années ; des corps nouveaux se sont formés, d’autres se sont réorganisés, à Bruges, à Courtrai et dans plusieurs communes rurales. On comte aujourd’hui dans la province, 67 sociétés qui dans des réunions régulières et périodiques, s’adonnent à la culture de l’une ou de l’autre branche de l’art musical. La musique instrumentale parait avoir principalement captivé l’attention de nos artistes : il y comparativement peu de sociétés de chant ; les corps d’harmonie sont au contraire, très nombreux.”

In de bij het provinciaal verslag gevoegde tabel van de in het jaar 1845 bestaande muziekmaatschappijen in West-Vlaanderen, komt de gemeente Sint-Denijs niet voor. Voor het Arrondissement Kortrijk zijn slechts de volgende muziekmaatschappijen vermeldt: Avelgem, Dottenijs, Harelbeke, Herseaux, Moorsele, Moeskroen en Waregem. Zelfs Kortrijk komt er niet in voor, alhoewel zijn reorganisatie hoger aangekondigd werd, zodat men mag aannemen dat niet alle bestaande muziekmaatschappijen werden gesignaleerd of vermeld.
Bij de volkstelling van 15-10-1846 telde Sint-Denijs 3.582 inwoners, waaronder 1332 zelfstandigen, 1129 spinners en 124 wevers. Het is onder de jongelingen van deze bevolkingsklassen dat de eerste muzikanten gevormd werden.
De uitvoeringen zullen zich aanvankelijk wel beperkt hebben tot het opluisteren van plaatselijke feesten, kermissen, processiën en vaderlands plechtigheden.
De eerste stichters, bestuurders en bestuursleden treden nauwelijks uit de anonimiteit, alhoewel zij om hun initiatief de volle waardering verdienen. Het staat nochtans vast dat zij te zoeken zijn onder de notabelen van de gemeente.
De eerste jaren van de stichting waren gekenmerkt door economische moeilijkheden, mislukkingen van aardappeloogst en moeilijkheden in de vlasverwerkende nijverheid, zodat er veel armoede heerste. Sint-Denijs telde in 1846: 273 ondersteunde gezinnen.
De jonge muziekmaatschappij ijvert echter onverdroten verder, gesteund door de bijval bij de bevolking.
Zo vernemen wij uit het memoriaal administratief der provincie van 1854 dat er in 1853 een muziekfestival heeft plaats gehad te Sint-Denijs. Op 17 april 1853 heeft er te Sint-Denijs een vaderlands plechtigheid plaats, naar aanleiding van de meerderjarigheid van Z.H.H. de Hertog van Brabant en zijn huwelijk met H.K.H. Marie Antoinette-Anne, Aartshertogin van Oostenrijk, waaraan de burgerlijke autoriteiten, de officieren van de Burgerwacht, Muziekmaatschappij en Zangkoor deelnamen.
Er is Te Deum – de huizen worden bevlagd met de nationale driekleur en het luiden der klokken, artilleriesalvo’s en de toejuichingen van het publiek.
De Heer Jef Poels op blz. 24 van het “Vademecum” van het Belgisch muziekverbond maakt gewag van een telling in 1851, waaruit blijkt dat West-Vlaanderen op dat ogenblik slechts 59 instrumentale verenigingen telde met een totaal van 1547 uitvoerders.
Bij petitie van 19-08-1856 vraagt de Muziekmaatschappij, langs het Gemeentebestuur om, een toelage aan de Staat. In een begeleidende nota van het Gemeentebestuur wordt met lof gesproken voer de snelle opgang van de muziekmaatschappij, welke op dat ogenblik reeds 30 spelende leden telt, alhoewel zij over weinig financiële middelen beschikt en daarbij nog haar dirigent, welke niet tot de inwoners der gemeente behoort, moet betalen.
De gemeente verleent een toelage van 30 Fr. Aan de muziekmaatschappij voor het jaar 1856.
In 1857 en 1858 ontvangt de Fanfare “De Ware Vrienden” een Staatstoelage van 100 Fr. Deze wordt uitbetaald aan de Hr. August Mullie, Schatbewaarder.
De muziekmaatschappij bezit ook reeds een uitgewerkt statuut.
Het Bestuur is samengesteld uit 13 leden: een voorzitter; een ondervoorzitter; een schatbewaarder; een verslaggever plus 7 ereleden en 2 aktieve leden. De sekretaris en de bestuurder maken deel uit van het bestuur, echter zonder stemrecht.
De oudst gekende voorzitter is de Hr. Vandeghinste, welstellend landbouwer, geboren te Sint-Denijs op 17-04-1831 en bewoner van de hofstede de l’Arbre, overblijfsel van de vroegere heerlijkheid de l’Arbre. Hij was tevens gemeenteraadslid en werd einde 1859 verkozen tot Schepen. De Hr. Adolf Yserbyt, landbouwer, was ondervoorzitter. De Hr. Victor Messiaen sekretaris en de Hr. Jean August Mullie werd bij de stemming van oktober 1860 verkozen tot gemeenteraadslid en zal in 1864 Burgemeester worden.
Vanaf 1860 begint de gemeentepolitiek zich toe te spitsen, naar aanleiding van de beslissing van het gemeentebestuur om een nieuw kerkhof op te richten. De geestelijkheid heeft zich hiertegen krachtdadig verzet met steun van het bisdom. De gemeentebestuurders verwerven de naam van liberalen en het muziek, hetwelk thans krachtdadiger dan ooit gesteund wordt door de gemeente, bekomt de naam van gemeentemuziek of Liberaal muziek.
De gemeentetoelage bedraagt in 1860: 150 Fr. En in 1861: 200 Fr. Een dergelijke toelage wordt ook gevraagd aan de staat.
Het lokaal van de muziekmaatschappij is gevestigd in Café “De Schouwburg” bij de Hr. Debouvrie Arthur.
Inmiddels heeft de muziekmaatschappij “De Ware Vrienden” reeds naam en faam verworven in de streek en zij beoogt de inrichting van een muziekfeest om de wedijver met de andere muziekmaatschappijen te stimuleren.
Uit de rekening van 1860 blijkt dat de muziekmaatschappij reeds een hoogtepunt heeft bereikt en een merkwaardige muzikale activiteit aan de dag legt.
Zij put haar bijzonderste inkomsten uit de steun van de bevolking, de giften der ereleden en de steun van het gemeentebestuur, terwijl de bijzonderste uitgaven gaan naar de dirigent, voor het bestuur van de muziekmaatschappij en het aanleren der leerlingen- muzikanten en voor de bekostiging van het Sint-Ceciliafeest en voor de verplaatsingskosten met de postkoets. Iedere uitstap kost aan de muziekmaatschappij 35 tot 50 Fr. zonder rekening te houden met de milddadigheid van de vergezellende ereleden. read more

3. Fanfare Sint-Cecilia

In 1864 wordt een nieuwe muziekmaatschappij gesticht, de fanfare “Ste-Cecilia” door de Hr. Eugène, Ghislain Opsomer, Notaris, welke er het Voorzitterschap van waarneemt.
De fanfare “Ste-Cecilia”, welke zich het Katholiek Muziek noemt in tegenstelling met het Gemeentelijk- of Liberaal muziek ontneemt talrijke muzikanten aan de Fanfare “De Ware Vrienden”. Deze laatste spant zich nochtans terdege in om nieuwe vooruitgang te maken.
De fanfare “Ste-Cecilia” bekomt nieuwe instrumenten, welke werden aangekocht bij middel van acties van 50 Fr., die jaarlijks bij uitloting weder gegeven worden.
Het bestuurschap wordt toevertrouwd aan de Hr. Charles François Froedure, orgelist van de familie Froedure, welke sinds ruim 250 jaar het kosterambt uitoefent te Sint-Denijs. Het lokaal is bij de Hr. Jean Marcou, Café “In de Jaeger”.
In 1868 beginnen de brandstichtingen te Sint-Denijs. Deze hebben ook hen weerslag op het katholiek muziekgenootschap, dat een vervalperiode kent, tot een nieuwe heropleving wordt ingeluid met de benoeming in 1872 van de Hr. Bruno Delrue, dokter in de geneeskunde, tot Katholiek Burgemeester te Sint-Denijs.
Muziekcursus bij gemeenteraadsbeslissing van 30-06-1869 vraagt de gemeenteraad machtiging aan de hogere overheid om te mogen een muziekcursus inrichten in de lagere gemeenteschool om de jeugd toe te laten zich te bekwamen in de muziekstudie. In het memoriaal
Administratief van 1870 blz. 316 wordt de oprichting van deze muziekschool bevestigd.
Nieuwe vlag op zondag 6 juli 1873 huldigt de fanfare St.Cecilia haar schoon nieuw, in goud geborduurd, vaandel in.
In de jaren tachtig vinden wij de heer Camille Walgraeve als dirigent van de fanfare “De Ware Vrienden”. De heer Camille Walgraeve was afkomstig van Eeklo; waar hij geboren werd in 1852. Op 19-12-1889 brengt hij zijn domicilie over naar Doornik. Hij wordt als muziekdirigent opgevolgd door de heer Odilon Debode.
– De Heer Odilon Debode – Hij werd geboren te Avelgem op 31-07-1862. Studeerde muziek aan het Koninklijk Muziekconservatorium te Gent, waar hij niet minder dan 8 diploma’s behaalde, waaronder deze van 1° prijs met onderscheiding in notenleer; 2° prijs met onderscheiding in Harmonie en 1° prijzen Trompet en Piston.
Aan de Muziekacademie te Oostende behaalt hij nog 2 diploma’s: een 1° prijs in harmonie en een 2° prijs in contrapunt.
In een wedstrijd voor de plaats van muziekchef van het 1° Linieregiment te Gent, behaalt hij op 18 concurrenten een 2° prijs en het getuigschrift van muziekchef van de infanterie.
Als jong, dynamisch en talentvol musicus komt hij zich op 28-02-1890 te Sint-Denijs vestigen, samen met zijn zuster Helena, in een schoon huis op de Plaats, waar hij een café uitbaat en handel gaat drijven in machines, piano’s en muziekinstrumenten.
Op 17-06-1891 treedt hij te Celles in het huwelijk met Mej. Plamont Rosine. Uit dit huwelijk zullen 2 kinderen geboren worden: Henri, geboren te Sint-Denijs, op 13-02-1894 en René, geboren te Sint-Denijs op 19-10-1895. Beide zoons zullen later met een aangeboren gevoel voor muziek de traditie van hun vader voortzetten en hoog houden.
De Heer Odilon Debode neemt onmiddellijk na zijn aankomst te Sint-Denijs het bestuurschap over van de fanfare “De Ware Vrienden”.
Weldra blijkt zijn muziektalent en zijn meesterschap in het dirigeren. Talent welk ook buiten de gemeente wordt opgemerkt en gewaardeerd, want nauwelijks één jaar later wordt hij dirigent van de privaat fanfare van Mevrouw de Gravin Ferdinand de Lannoy de Velaines. Andere muziekmaatschappijen volgen: St.Leger (1895); Ruyen (1897); Gaurain (1902); Waregem (1908); Dottenijs, Fanfare “L’Union” (1908).
De heer Odilon Debode is een innemende persoonlijkheid, welke eerbied en ontzag inboezemt, door en door eerlijk en onberispelijk van gedrag, zodat hij de achting afdwingt van al zijn medeburgers. Hij bezit echter een ware passie voor de muziekkunst, kunst waarin hij uitmunt.
Successen blijven dan ook niet uit. read more

4. De eendracht

Wanneer in 1918 de oorlog ten einde is, halen enkele muzikanten terug hun instrumenten boven, zij bundelen hun krachten samen en de beide vroegere muziekmaatschappijen vormen één muziekmaatschappij “De Eendracht”.
De directie wordt opnieuw aangeboden aan de Heer Odilon Debode.
De Heer Odilon Debode stelt als eis dat eerst drie herhalingen zouden gehouden worden alvorens in het publiek op te treden. De muzikanten kunnen echter zolang niet wachten en de Heer Odilon Debode, liever dan slecht te presteren, verzaakt aan de directie.
De dirigeerstok wordt dan toevertrouwd aan de Heer Julien Jean Jouret – geboren te Helkijn, de 11-01-1878, uitstekend muziekliefhebber en als muzikant: Piston-Solo.
De vroegere fanfare “De Ware Vrienden” speelt dus samen met de fanfare Ste.-Cecilia onder de benaming “De Eendracht” read more

5. De Veloclub

OP EIGEN KRACHTEN

Maar in 1919 heeft de Heer Joseph Hocedez reeds een wielerfanfare opgericht “De Veloclub”, bestaande uit een zestal trompetters. De Heer Arthur Huyghe zal van deze veloclub een orkest vormen, waarin voor het eerst klarinetten aanwezig zijn. Dit orkest zal naderhand uitgroeien tot een harmonie, welke onder het Voorzitterschap komt te staan van de Heer Henri Verrue, welke gemeenteraadslid is en in de oppositie staat, zodat er van gemeentewege niet veel toelagen te verwachten zijn en de muziekmaatschappij wordt dan ook typerend genaamd “Op Eigen Krachten”.
De muziekmaatschappij “Op eigen krachten” heeft reeds in 1919 een nieuwe vlag. De dirigent is de Heer Arthur Huyghe en het lokaal Café “Het Voske”, Naast de Voorzitter, de Hr. Henri Verrue is de Hr. René Debucq, secretaris en Hr. Etienne Verrue, Penningmeester * Joseph Hocedez en Gerard Vanloosveldt, bestuursleden.
In de tweede helft van oktober 1923 scheiden beide muziekmaatschappijen zich volledig van elkander af en spelen ieder afzonderlijk verder.
In 1922 heeft de Katholieke Fanfare “De Eendracht” haar nieuw vaandel ingehuldigd.
In 1925, op 12 juli heeft er een groot muziekfeest plaats, waarbij de Fanfare “De Eendracht” haar jubilerende muzikanten huldigt, het zijn: read more

6. De harmonie “De Verenigde Vrienden” (1945)

Tijdens de oorlog zijn vele muziekinstrumenten verdwenen en na de oorlog weigerden vele oudere muzikanten nog mede te spelen. De nog paraat gebleven muzikanten slaan de handen in elkaar en de beide vroegere muziekverenigingen gaan hand in hand onder de benaming “De Verenigde Vrienden” en dit onder leiding van de Heer Louis Libbrecht, welke tevens muziekchef is te Helkijn.
In november 1945 na de doord van de Heer Louis Libbrecht wordt de Heer Etienne Verrue, muziekchef. De Heer Jerôme Seynaeve is voorzitter. Het lokaal is in Café “De Welvaart”.
De Heer Etienne Verrue werd geboren te Sint-Denijs op 21-03-1909, zijn vader, de Heer Henri Verrue, was Voorzitter van de harmonie “Op Eigen Krachten”. De Heer Etienne Verrue heeft een geboren aanleg voor de muziek. Als leermeester heeft hij de Heer Arthur Huyghe gehad. Vanaf 1921 is hij spelend lid van de Harmonie “Op Eigen Krachten” waar hij de clarinet bespeelt. In de periode tot aan de oorlog 1940-1945, bekwaamt hij zich volledig op dit instrument en brengt het tot solist. Hij wordt tevens schatbewaarder van het bestuur, functie welke hij nauwgezet vervuld heeft. read more

7. De Harmonie voor het eerst in uniform (1961)

Op zondag, 26-11-1961 viert de Harmonie “De Verenigde Vrienden” voor het eerst in haar bestaan het Ste.-Ceciliafeest in uniform, deze dag wordt bijzonder luisterrijk gevierd. Het is immers de bekroning van een jaar hard werken en ten koste van zware financiële offers, maar de kostumes zijn er en de muzikanten en het bestuur zijn er fier om.
Deze gebeurtenis gaat ook gepaard met het uitreiken van de volgende ancienniteitsdiploma’s en verbondseretekens :

 • In Veterani Honorem
  • 1° Klasse :
    Mr. Anselyn Emile.
   Ex suo Promerito
   • 2° Klasse :
     Mr. Verrue Stephanus (Etienne)
    In Veterani Honorem
    • 2° Klasse :
      Verrue Stephanus (Etienne)
      Seynaeve Alfred
      Anselyn Theoduul
      Thibaut Gerard
      Debue André
     3° Klasse :
      Verrue Stephanus (Etienne)
      Deschuymer André
      Seynaeve André
      Anckaert Raymond
      Vandecasteele Alfred

     Van de harmonie “De Verenigde Vrienden”, in uniform werd een prachtige foto gemaakt. De harmonie telt op dat ogenblik 50 uitvoerders.
     Nadat de Heer Albert Vandemeulebroucke zijn ontslag had ingediend als lesgever van de muziekmaatschappij, stelde het gemeentebestuur met ingang van het schooljaar 1961-1962 de Heer Lucien Seynaeve aan als lesgever in notenleer en leraar in het aanleren van muziekinstrumenten.
     De Heer Lucien Seynaeve werd geboren te Sint-Denijs op 23-07-1929, van zijn vader kreeg hij de aanleg voor muziek mede en van de Heer Gerard Van Loosveldt de eerste muzieklessen. De Heer Arthur Huyghe wijdde hem in, in de muziekleer.
     Op 15-08-1946 behaalt hij met accordeon op de Grote Prijs van België de beker met gouden medaille en diploma alsmede het leraarsdiploma.
     Hij treedt op als solist voor Radio Kortrijk.
     Hij gaat studeren aan het Rijdsconservatorium te Gent, waar hij de eerste prijs behaalt in notenleer en het diploma met onderscheiding in muziekgeschiedenis en transpositie en tenslotte met onderscheiding de 1° prijs klarinet.
     De Heer Lucien Seynaeve was een tijd lang lid van de orkestklas van het Nationaal Symphonisch Orkest van België.
     Met de Heer Lucien Seynaeve als lesgever boekt de muziekmaatschappij een gevoelige aanwinst, op hem bouwt zij haar hoop voor de toekomst.
     Begin 1963 neemt de Heer Jerome Seynaeve, om gezondheidsreden ontslag als voorzitter van de harmonie “De verenigde Vrienden”, hij blijft echter bestuurslid.
     Als nieuwe voorzitter wordt gekozen, de Heer Lucien Vandenbulcke. Nieuwe ondervoorzitter wordt de Heer Henri Desmet en de Heer Cyriel Samain komt het bestuur aanvullen als bestuurslid.
     Het muziekbestuur had echter nog andere problemen.
     De gemeentelijke muziekkiosk was in onbruik geraakt en het gemeentebestuur had lofwaardige pogingen ondernomen om zich een nieuwe kiosk aan te schaffen, maar de gemeentebegroting werd hervormd en de kredieten voorzien voor de nieuwe kiosk werden geschrapt. Dit stootte bestuurder Etienne Verrue geweldig tegen de borst en hij ging erover piekeren hou het zou mogelijk zijn aan een nieuwe kiosk te geraken; tot hij op een bepaalde bestuursvergadering met het plan voor de dag kwam om zelf een muziekkiosk te vervaardigen. Hij kon zijn voorstel zo goed verdedigen, dat het bestuur er op ingegaan is. Het plan vond ook weerklank bij de muzikanten en mekanieker Frans Bossuyt, Romain Vandenbogaerde en enkele anderen boden gratis hun diensten aan. Dit gaf de doorslag.
     Het bestuur moest maar de aankoop van het materiaal financieren, bestuurder Etienne Verrue en zijn mannen zouden wel voor de uitvoering zorgen.
     Voor de financiering werd een muziekfestival ingericht.
     Er werden steunkaarten uitgegeven. Een provinciale tombola werd ingericht. Een paar uitvoeringen in Frankrijk brachten ook een duit in het zakje en het optreden in Roubaix werd een schitterend sukses. In een stralen zon werd gedefileerd op de markt voor een enthousiast en sympathiek publiek. Kapitein Jean Morest had zijn mannen goed gedrild en de harmonie “De Verenigde Vrienden” mocht een denderende ovatie in ontvangst nemen.
     Bestuurder Etienne Verrue bleef niet bij de pakken zitten. Naarmate de ontvangsten binnen kwamen werd materiaal besteld. Ook het gemeentebestuur verleende een tussenkomst en met de septemberkermis stond de kiosk opgesteld en kon de harmonie “De Verenigde Vrienden” terug voor eigen volk haar concert ten beste geven.
     Met een wakker bestuur en eendrachtige muzikanten valt veel te bereiken.
     Uit de jaarrekening 1963 blijkt dat de muziekkiosk 41.415 fr. heeft gekost, aan materialen, in acht nemend dat voor de vervaardiging geen werkuren in rekening werden gebracht.
     Op de algemene vergadering van 1963 werd door de schrijver van de muziekmaatschappij, de Heer Van Gelder Daniël, gemeentesekretaris opgeworpen dat uit de gemeentearchieven en andere geschreven bronnen blijkt dat de oudste muziekmaatschappij van Sint-Denijs dateert van 21-02-1845, met name “De Ware Vrienden” en dat de 2° muziekmaatschappij “St.Cecilia” werd opgericht in 1864. Dat na de eerste wereldoorlog de beide muziekmaatschappijen voortgezet werden onder de benaming “Op Eigen Krachten” en “De Eendracht”, dat tenslotte na de tweede wereldoorlog, beide muziekmaatschappijen verenigd werden onder de benaming “De Verenigde Vrienden”; zodat de huidige harmonie “De Verenigde Vrienden” de rechtstreekse voortzetting is van de beide vroeger muziekmaatschappijen, waarvan de eerste oprichting teruggaat tot 1845 en 1864.
     In 1964 moest dus het jubeljaar worden en het paste dat ook gelijktijdig de nog oudere muziekmaatschappij in herinnering gebracht werd.
     Uit de eerder schaarse bronnen, welke ter beschikken waren werd dit beknopt overzicht samengesteld. Er werd getracht de feiten en gebeurtenissen terug op te roepen en bepaalde personen, welke op muzikaal gebied bijzonder gepresteerd hebben of zich bijzonder verdienstelijk gemaakt hebben, terug voor te stellen, maar het roept ook onwillekeurg in herinnering hetgeen Willem Bilderdijk (1756 – 1831) schreef; read more

8. Eeuwfeestviering (1964)

Op zondag 21 juni 1964, viert de Harmonie “De Verenigde Vrienden” met luister het eeuwfeest van de oprichting in 1864 door de toenmalige notaris de heer Eugene, Ghislain Opsomer van de fanfare “Sinte-Cecilia”. Gelijktijdig wordt de nog oudere, op 21/02/1845 opgerichte fanfare “De Ware Vrienden” in herinnering gebracht.
Het accent wordt gelegd op enkele opvallende dirigenten van de fanfare “Sinte-Cecilia”, de heren Charles, François Froedure, in 1890 opgevolgd door zijn neef Charles, Augustin Froedure (beiden afstammelingen van de aloude kostersfamilie der Froedures, welke onafgebroken van 1596 tot 1956 het kostersambt hebben uitgeoefend) en de Heer Odilon Debode dirigent en componist, welke zijn stempel heeft gedrukt op het muziekleven in de streek.
Er wordt een grandioos muziekfestival georganiseerd waaraan wordt deel genomen door de volgende muziekmaatschappijen :

 1. Harmonie Ste-Cecilia – Mont à Leux
 2. Fanfare “L’union” – Helkijn
 3. Fanfare “Ste-Cecilia” Vichte
 4. Kon. Fanfare “De Eendracht” Ingooigem
 5. Kon. Fanfare “De Ware Vrienden” Zwevegem
 6. Fanfare “Royale” de Pecq
 7. Kon. Harmonie “De Verenigde Vrienden ” Avelgem
 8. Fanfare Royale “L’Union Musicale” Dottignies
 9. Kon. Fanfare “Eendracht en Vrijheid” Harelbeke
 10. Fanfare “Ste-Cecilia” Heestert
 11. Kon. Fanfare “Ste-Cecilia” Kooigem
 12. Kon. Fanfare “Le Phare de L’Escaut” Avelgem.


Deze eeuwfeestviering werd ingezet met een dankmis opgeluisterd door het Sint-Dionysius zangkoor o.l.v. de heer Georges Vandemeulebroucke en het meisjeskoor van het Bethania Instituut o.l.v. van E.H. Philippe Botte.
Na de mis volgde een aperitiefconcert door de harmonie “De Verenigde Vrienden” uit Sint- Denijs o.l.v. Stephanus Verrue.
Om 11:30 werd de harmonie “De Verenigde Vrienden” met haar bestuur officieel ontvangen door het gemeentebestuur, waar ze verwelkomd en gelukgewenst werden door de heer Marcel Vandewalle, burgemeester en tevens ere-voorzitter van de maatschappij.
Om 15 uur begon de optocht met defilé voor de eretribune van de hierboven vernoemde maatschappijen. De apoteose kwam van dirigent René Debode, inboorling van Sint-Denijs, welke er een erezaak van gemaakt had naar Sint-Denijs te komen met 3 zijner beste maatschappijen. De Kon. Fanfare “De Ware Vrienden” uit Zwevegem, de fanfare “Royale” uit Pecq en de fanfare Royale “L’Union Musicale” de Dottignies. Deze drie maatschappijen defileerden gezamenlijk onder zijn leiding met 2 marsen : “De onbekende Zoeaaf” en “De Langste Dag”. Het defilé was groots en indrukwekkend. René Debode wilde zo een groet brengen aan de nagedachtenis van zijn vader, de gevierde dirigent en componist Odilon ebode. De ruim 160 defilerende muzikanten werden uitbundig toegejuicht en het edel gebaar van dirigent René Debode werd ten zeerste op prijs gesteld.
Na het défilé werd een receptie aangeboden aan de personaliteiten, eregenodigden en afgevaardigden van de muziekmaatschappijen. read more

9. Promotie naar 2e Afdeling op het Provinciaal muziektornooi te Kortrijk (1964)

Onze harmonie neemt op 18/10/1964 deel aan het provinciaal muziektornooi, voorbehouden aan de muziekmaatschappijen van 3e afdeling.
Het opgelegd stuk is “Symfonietta” van Marcel De Boeck.
Het keuzestuk is “Yanka – kleine Rapsodie” van J. Rooses.
De harmonie “De Verenigde Vrienden” uit Sint-Denijs behaalde 87,17 % der punten en promoveert naar 2e afdeling.
Beoordeling van de jury : Alleszins een dirigent die zijn musici in handen heeft en houdt.
Opgelegd werk : onafgezien van kleine foutjes en soms wel eens te langzame bewegingen, heeft deze muziekvereniging beslist een flinke vooruitgang geboekt.
Keuzestuk : mist nog wel wat preciezere afwerking, maar … er is en blijft vooruitgang in deze maatschappij en dat is toch het voornaamste ! read more

10. Muziektornooi 1965

Op 03/10/1965 wordt opnieuw deel genomen aan het Provinciaal Muziektornooi, gehouden te Kortrijk en voorbehouden aan de muziekmaatschappijen van 2e afdeling. De harmonie “De Verenigde Vrienden” behaalt er een 3e prijs met minimum 60% der punten en blijft behouden in 2e afdeling.

Herdenking van de stichting der fanfare “De Ware Vrienden”
Op 26/04/1970 wordt het 125 jarig bestaan herdacht van de oprichting, op 21/02/1845, door de notabelen van de gemeente van de Sint-Denijse fanfare “De Ware Vrienden”.
De harmonie “De Verenigde Vrienden” is in feite de rechtstreekse voortzetting van de fanfare “De Ware Vrienden”, slechts onderbroken door wereldoorlogen I en II, maar telkens wederopgericht, na wereldoorlog I, onder de benaming “De Eendracht” en na wereldoorlog II, onder de benaming “De Verenigde Vrienden”.
Deze herdenking gaat gepaard met een optreden van de muziekmaatschappij, een ontvangst op het gemeentehuis en een feestmaaltijd. read more