In 1864 wordt een nieuwe muziekmaatschappij gesticht, de fanfare “Ste-Cecilia” door de Hr. Eugène, Ghislain Opsomer, Notaris, welke er het Voorzitterschap van waarneemt.
De fanfare “Ste-Cecilia”, welke zich het Katholiek Muziek noemt in tegenstelling met het Gemeentelijk- of Liberaal muziek ontneemt talrijke muzikanten aan de Fanfare “De Ware Vrienden”. Deze laatste spant zich nochtans terdege in om nieuwe vooruitgang te maken.
De fanfare “Ste-Cecilia” bekomt nieuwe instrumenten, welke werden aangekocht bij middel van acties van 50 Fr., die jaarlijks bij uitloting weder gegeven worden.
Het bestuurschap wordt toevertrouwd aan de Hr. Charles François Froedure, orgelist van de familie Froedure, welke sinds ruim 250 jaar het kosterambt uitoefent te Sint-Denijs. Het lokaal is bij de Hr. Jean Marcou, Café “In de Jaeger”.
In 1868 beginnen de brandstichtingen te Sint-Denijs. Deze hebben ook hen weerslag op het katholiek muziekgenootschap, dat een vervalperiode kent, tot een nieuwe heropleving wordt ingeluid met de benoeming in 1872 van de Hr. Bruno Delrue, dokter in de geneeskunde, tot Katholiek Burgemeester te Sint-Denijs.
Muziekcursus bij gemeenteraadsbeslissing van 30-06-1869 vraagt de gemeenteraad machtiging aan de hogere overheid om te mogen een muziekcursus inrichten in de lagere gemeenteschool om de jeugd toe te laten zich te bekwamen in de muziekstudie. In het memoriaal
Administratief van 1870 blz. 316 wordt de oprichting van deze muziekschool bevestigd.
Nieuwe vlag op zondag 6 juli 1873 huldigt de fanfare St.Cecilia haar schoon nieuw, in goud geborduurd, vaandel in.
In de jaren tachtig vinden wij de heer Camille Walgraeve als dirigent van de fanfare “De Ware Vrienden”. De heer Camille Walgraeve was afkomstig van Eeklo; waar hij geboren werd in 1852. Op 19-12-1889 brengt hij zijn domicilie over naar Doornik. Hij wordt als muziekdirigent opgevolgd door de heer Odilon Debode.
– De Heer Odilon Debode – Hij werd geboren te Avelgem op 31-07-1862. Studeerde muziek aan het Koninklijk Muziekconservatorium te Gent, waar hij niet minder dan 8 diploma’s behaalde, waaronder deze van 1° prijs met onderscheiding in notenleer; 2° prijs met onderscheiding in Harmonie en 1° prijzen Trompet en Piston.
Aan de Muziekacademie te Oostende behaalt hij nog 2 diploma’s: een 1° prijs in harmonie en een 2° prijs in contrapunt.
In een wedstrijd voor de plaats van muziekchef van het 1° Linieregiment te Gent, behaalt hij op 18 concurrenten een 2° prijs en het getuigschrift van muziekchef van de infanterie.
Als jong, dynamisch en talentvol musicus komt hij zich op 28-02-1890 te Sint-Denijs vestigen, samen met zijn zuster Helena, in een schoon huis op de Plaats, waar hij een café uitbaat en handel gaat drijven in machines, piano’s en muziekinstrumenten.
Op 17-06-1891 treedt hij te Celles in het huwelijk met Mej. Plamont Rosine. Uit dit huwelijk zullen 2 kinderen geboren worden: Henri, geboren te Sint-Denijs, op 13-02-1894 en René, geboren te Sint-Denijs op 19-10-1895. Beide zoons zullen later met een aangeboren gevoel voor muziek de traditie van hun vader voortzetten en hoog houden.
De Heer Odilon Debode neemt onmiddellijk na zijn aankomst te Sint-Denijs het bestuurschap over van de fanfare “De Ware Vrienden”.
Weldra blijkt zijn muziektalent en zijn meesterschap in het dirigeren. Talent welk ook buiten de gemeente wordt opgemerkt en gewaardeerd, want nauwelijks één jaar later wordt hij dirigent van de privaat fanfare van Mevrouw de Gravin Ferdinand de Lannoy de Velaines. Andere muziekmaatschappijen volgen: St.Leger (1895); Ruyen (1897); Gaurain (1902); Waregem (1908); Dottenijs, Fanfare “L’Union” (1908).
De heer Odilon Debode is een innemende persoonlijkheid, welke eerbied en ontzag inboezemt, door en door eerlijk en onberispelijk van gedrag, zodat hij de achting afdwingt van al zijn medeburgers. Hij bezit echter een ware passie voor de muziekkunst, kunst waarin hij uitmunt.
Successen blijven dan ook niet uit.

1903

– Muziekwedstrijd te Rijsel met de fanfare van Sint-Denijs

 • 2° prijs lezing op zicht
 • 1° prijs in uitvoering
– Muziekwedstrijd te Denain, met de fanfare van Gaurain

 • 1° prijs lezing op zicht.
 • 1° prijs in uitvoering
 • prijs voor directie

1904

– Muziekwedstrijd te Bethune, met de fanfare van Velaines

 • 1° prijs lezing op zicht
 • 1° prijs in uitvoering
 • 1° ereprijs
 • · prijs voor de directie

1906

– Internationale Muziekwedstrijd te Valenciennes met de Fanfare “L’indépendante” van Gaurain-Ramecroix.

 • 1° prijs lezing op zicht
 • 1°prijs in uitvoering met gelukwensen der jury
 • Prijs voor directie
 • 2° ereprijs

1909

– Internationale Muziekwedstrijd van de Cirkel Meyerbeer te Brussel met de Fanfare “L’Union” van Dottenijs:

 • 1° prijs lezing op zicht met gelukwensen der jury
 • 1° prijs in uitvoering
 • 2° ereprijs
 • Op 22-02-1910 verwerft de Fanfare “L’Union” de titel Koninklijk.

1910

– Internationale Muziekwedstrijd te Bethune met de Fanfare “L’Union” van Dottenijs

 • 1° prijs lezing op zicht.
 • 1° prijs in uitvoering met gelukwensen der jury
 • een erediploma en diploma voor directie.

De Fanfare “L’Union” telde op dat ogenblik 92 uitvoerders. Zij krijgt op 13-08-1911 een nieuwe vlag en een schitterend militair uniform. Op 15-08-1913 behaalt de Heer Odilon Debode met deze muziekmaatschappij op het internationaal Muziekconcours te Gent de 2° prijs in ereafdeling en de zilveren medaille na Binche.
De fanfare “L’Union” van Dottenijs was op dat ogenblik de beste Fanfare in gans West- Vlaanderen, en Dirigent Odilon Debode werd gehuldigd als een prins.
Zijn kwaliteiten als Dirigent waren heinde en ver bekend. De artist-muzikant had zijn stempel gedrukt op het muziekleven in de streek. Middelmatige muziekmaatschappijen had hij weten op te voeren tot eersterangs maatschappijen.
Zijn ganse leven was afgestemd op de muziek.
Hij was niet alleen dirigent, leraar van muziek en instrumenten, privaat lesgever, handelaar in piano’s en muziekinstrumenten, maar tevens ervaren componist. Hij heeft een honderdtal stukken gecomponeerd, waarvan er vele als pareltjes van muziekkunst gewaardeerd werden en genoten.
Onder zijn vele composities citeren wij :

 • “Salut à la PATRIE3 – Ouverture
 • “Lune de Miel” – Valse lente pour trompette (jaren lang gespeeld door de Garde Républicaine van Parijs).
 • “Bagatelle” – (Suksesstuk).
 • “A l’ombre de la Croix” – Dodenmars
 • “Les Basses en Fète” – Mars.
 • naast talrijke kleinere stukjes met soms brillante solo’s.

Zijn composities werden ook herhaalde malen bekroond:

 • Gent : 2° prijs zilveren medaille en erediploma:
 • Brussel : Drie 2° prijzen, bronzen medaille en 2 diploma’s.
 • La Louvière: 2 eervolle vermeldingen en 2 diploma’s.
 • Menou (Nièvre): académie Lamartine, 2° prijs, diploma en verheven tot de waardigheid van titelvoerend lid met kruis van eer en groot diploma.
 • Parijs : 1° prijs, medaille en diploma en verheven tot “officier de l’Academie contemporaine” met palm en diploma.
 • Bordeaux : 1° en 2° prijs zilveren medaille en 2 erediploma’s.
 • Genève : 3° prijs en eervolle vermelding.
 • Parijs : 1°prijs, gouden medaille en erediploma.
 • La Louvière: 2 eervolle vermeldingen en 2 diploma’s.
 • Montpellier : 2° prijs – zilveren medaille
 • Toulouse : 1° prijs – zilveren medaille en verheven tot de waardigheid van “mainteneur des concours de l’académie Clémence Isaure” (jeux floraux), met het groot diploma van ere.
 • Perreux (Seine): twee 1° prijzen en 2 erediploma’s
 • Parijs : Frans Volksinstituut. In eredivisie 3° grote prijs vermiljoen medaille en erediploma.
 • Parijs : zelfde wedstrijd: 1° prijs met gelukwensen, medaille en diploma – 3° prijs met medaille en diploma.
 • La Louvière: 3° grote muziekwedstrijd: 1° afdeling: 2° prijs en erediploma – 2° Afdeling: 3° prijs en erediploma.
 • Ménou (Nièvre) Académie Lamartine: 2° prijs, medaille en diploma.
 • La Louviére: wedstrijd in muziektheorie (van maart 1893 tot maart 1894) 72 vragen – 1° prijs.
 • Parijs : van het letterkundig en artistiek Legioen: 1° prijs, medaille en diploma en 3° prijs met medaille en diploma.
 • Parijs : Maandelijkse muziekwedstrijd van de hedendaagse Muziekschool: uitslag van de 12° Muziekwedstrijd: voor harmonies en fanfares: twee 1° prijzen, een 2° en 3° prijs.
 • Wedstrijd voor pianocomposities: 2° en 3° prijs.

De Heer Odilon Debode was verder titelvoerend lid van de Muziekschool van Henegouwen en van de “Société de Biographie et de Litterature de France”.
Op 24 maart 1914 werd de Hr. Odilon Debode voorgedragen voor het bekomen van het ereteken Ridder in de Leopoldsorde.
Op 12-06-1890 komt de Heer Charles François Froedure te overlijden, hij wordt opgevolgd door zijn neef, de Heer Charles Augustin Froedure (10-07-1864 – 05-10-1943), koster, uitstekend muziekkenner, welke evenals zijn voorganger afstamde van de aloude kostersfamilie der Froedures, welke onafgebroken sinds 1596 het kostersambt uitoefenden te Sint-Denijs, opvolging welke slechts een einde zal nemen met het op rust gaan in 1956 van de Heer René Froedure.
Onder de bestuursleden van de Katholieke muziekfanfare hebben wij o.a. de H.H. Henri Varheust – Firmin Douterlungne – Paul Mullie – Victor Catteloin en Henri Rys. Het lokaal is in “De Cirkel” bij de Hr. Louis Cossement.
Een, foto van 20-09-1897, welke bewaard wordt in het lokaal van de muziekmaatschappij, stelt de eerste jubilarissen voor van de Katholieke Muziekmaatschappij, het zijn:

 • Delepiere Adolphe, schilder, geboren te Sint-Denijs, de 20-01-1833, welke ook nog deel had uitgemaakt van de Fanfare “De Ware Vrienden” en nu 50 jaar muzikant is.
 • Delcamp Ivo (echtgenoot Peers Françoise), schoenmaker, geboren te Sint-Denijs, de 03-05-1819.
 • Decruyenaere Clement, landbouwer, geboren te Sint-Denijs, de 20-09-1838.

Op 17-11-1900 wordt door de gemeente een politiereglement gestemd op drankhuizen, vergader-, dans, speelzalen, op zwervende en alle andere muzikant en zangers.
Luidens art. 8 van dit reglement is elke muziekuitvoering onderworpen aan de voorafgaande toestemming van de Heer Burgemeester, toestemming welke slechts geldig is van 15 uur in de namiddag tot 20 uur ’s avonds en mits voorafgaande kwijting van 8 fr. Per muzikant en per dag.
In de schoot van de Katholieke Muziekfanfare wordt in 1903 een orkest gevormd, benaamd “Willen is Kunnen” dat een tiental muzikanten telt, o.m. Jules, Victor, Alois en Aimé Vandemeulebroucke, Emiel Vanheule, Julien Desmet, René Ameye, Joseph Hocedez en Adhemar Thibaut e.a.
P 25-05-1905 heeft er een muziekfestival plaats, naar aanleiding van de viering van de 75° verjaring van de nationale onafhankelijkheid.
De Heer Jean August Mullie, welke lange jaren één der bijzonderste bestuursleden geweest is van de Fanfare “De Ware Vrienden” komt te overlijden op 17-01-1908.
In 1908 ook heeft de inhuldiging plaats van de St.-Jozefschool en te dezer gelegenheid wordt een foto gemaakt van de katholieke muziekfanfare.
Door toedoen van E.H. Vanthuyne, Onderpastoor, wordt de Heer Odilon Debode, muziekchef van de katholieke Fanfare.
In 1910 behaalt hij met deze fanfare een schoon succes in de grote muziekwedstrijd van Bethune (Fr.), waar de jonge Heer René Debode in het opgelegd stuk een Piston-Solo vertolkt, welke de gelukwensen en begeestering uitlokt van de jury.
De Heer Odilon Debode zal naderhand zijn ontslag indienen bij de fanfare “De Ware Vrienden” in handen van de voorzitter, de Heer Louis Henri Vandeghinste, een persoonlijke vriend van de Hr. Odilon Debode. De Heer Sion uit Moeskroen wordt dirigent van de fanfare “De Ware Vrienden”.
Met de junikermis van 1912 heeft er opnieuw een muziekfestival plaats te Sint-Denijs.
De oorlog 1914-1918 legt alle muzikale activiteiten stil.

Verklaringen

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *