OP EIGEN KRACHTEN

Maar in 1919 heeft de Heer Joseph Hocedez reeds een wielerfanfare opgericht “De Veloclub”, bestaande uit een zestal trompetters. De Heer Arthur Huyghe zal van deze veloclub een orkest vormen, waarin voor het eerst klarinetten aanwezig zijn. Dit orkest zal naderhand uitgroeien tot een harmonie, welke onder het Voorzitterschap komt te staan van de Heer Henri Verrue, welke gemeenteraadslid is en in de oppositie staat, zodat er van gemeentewege niet veel toelagen te verwachten zijn en de muziekmaatschappij wordt dan ook typerend genaamd “Op Eigen Krachten”.
De muziekmaatschappij “Op eigen krachten” heeft reeds in 1919 een nieuwe vlag. De dirigent is de Heer Arthur Huyghe en het lokaal Café “Het Voske”, Naast de Voorzitter, de Hr. Henri Verrue is de Hr. René Debucq, secretaris en Hr. Etienne Verrue, Penningmeester * Joseph Hocedez en Gerard Vanloosveldt, bestuursleden.
In de tweede helft van oktober 1923 scheiden beide muziekmaatschappijen zich volledig van elkander af en spelen ieder afzonderlijk verder.
In 1922 heeft de Katholieke Fanfare “De Eendracht” haar nieuw vaandel ingehuldigd.
In 1925, op 12 juli heeft er een groot muziekfeest plaats, waarbij de Fanfare “De Eendracht” haar jubilerende muzikanten huldigt, het zijn:

 • De heer Ivo Anselyn (50 jaar muzikant)
 • De heer Charles Dusolie (45 jaar muzikant)
 • De heer Gerard Deglas
 • De heer René Ameye (32 jaar muzikant)

Te deze gelegenheid worden herinneringsmedailles uitgereikt.

Het bestuur staat onder het Erevoorzitterschap van de Hr. Henri Varheust; het Voorzitters chap van de Heer Georges Voet. Schrijver is de Hr. Louis Cossement. Schatbewaarder de Hr. Adh. Thibaut.
De heer Arthur Huyghe – geboren te Sint-Denijs, op 07-02-1885, is de oudste der nog in leven zijnde dirigenten, welke te Sint-Denijs gedirigeerd hebben.
Het muziekleven te Sint-Denijs, na de eerste wereldoorlog, zou moeilijk in te denken zijn zonder de Heer Arthur Huyghe.
Deze man, welke, ware hij Fransman geweest, met zijn in Frankrijk gedane muziekstudiën, een leraarszetel zou hebben kunnen bezetten, bezit al de kwaliteiten van een prima lesgever.
Hij heeft ook de hem geschonken talenten ten volle weten te nutte te maken, want talloos zijn de muzikanten, welke hij de muziektheorie heeft bijgebracht en tot goede muzikanten heeft gevormd, ook de latere dirigenten: Gerard Vantieghem en Etienne Verrue; de muziek leraars en orkestleiders Marcel Melsens en Lucien Seynaeve; de klokkengieter Gabriël Castelein, kregen van hem hun eerste muziekonderricht.
Zijn leerlingen moesten de solfège Rodolphe (229 lessen) in Fa- en Solsleutel en de transpositie volledig beheersen. Er moesten eerst 100 lessen geleerd zijn alvorens een muziekinstrument mocht aangeleerd worden met de methode Clodomir voor Piston, Trombone, enz. en de methode Klozé voor clarinette. De solfègelessen werden gezongen en begeleid met piano. Zelf had de Hr. Arthur Huyge zijn muziekstudiën gedaan in Roubaix, bij een neef, de blinde pianist de Heer Eugène Battieau, welke 4 jaar in Brussel en 5 jaar in Ronchin conservatorium gelopen had en in Rijsel de Hr. L’Avocat als Directeur had, 1° prijs van Rome.
Van zijn 21 tot zijn 25 jaar heeft hij harmonie gestudeerd. Om deze studiën mogelijk te maken moest hij zijn eerste theoretische lessen, welke hij gekregen had van de Heer Odilon Debode, te nutte maken door het geven van privaat muzieklessen om zo zijn eigen muziekstudiën te kunnen bekostigen.
Het aldaar gebruikt handboek van Bazin: “Traité d’harmonie” zal hem later tot grondslag dienen voor zijn eigen “Cours pratique et théorique d’harmonie” waarin hij de muziekleer volledig theoretisch heeft behandeld en praktisch uitgewerkt. Dit lijvig boekdeel wordt in een tweede boekdeel volledig hernomen voor wat betreft de kerkelijke muziek.
Beide manuscripten, tweetalig samengesteld, werden met zorg opgemaakt en minutieus uitgevoerd. Menig muziekliefhebber zou hierin zijn gading vinden.
De Heer Arthur Huyghe heeft ze echter voor zijn kinderen samengesteld, aan wie hij het recht overlaat ze in druk te geven.

In Roubaix, waar hij als bediende tewerkgesteld was werden zijn muzikale capaciteiten al vlug opgemerkt door zijn werkgever, welke hem overhaalt lid te worden van de “Grote Harmonie van Roubaix” welke 150 man telt en waarin hij 12 jaar zal meespelen en van de “Fanfare de Laetre” te Roubaix, welke 90 muzikanten, waarvan o.a. deel uitmaakten de HH. Victor en Aimé Vandemeulebroucke, Joseph Hocedez en Daniël Forment.
In 1923 wordt met de vroeger opgerichte “Veloclub” een orkest samengesteld, bestaande uit een 15-tal muzikanten onder leiding van de Heer Arthur Huyghe en het voorzitterschap van de Heer Henri Verrue, vader van onze huidige muziekchef (Etienne Verrue). Het lokaal was in café “Het Voske”.
Als dirigent eiste de Heer Arthur Huyghe dat ieder muzikant perfect zijn partij kon vertolken en om een goed overzicht te hebben had hij liefst dat de directie partij de volledige orkestratie weergaf van het uit te voeren stuk. Zelf heeft hij ook wel eens een eigen werkje gecomponeerd dat dan met zijn orkest werd vertolkt. Zelf kon hij ook alle instrumenten bespelen.
De Heer Arthur Huyghe was tevens een ervaren pianist. Na de oorlog 1940-1945 heeft hij een 10-tal jaren lang in de kerk van Sint-Denijs het orgel bespeeld op de grote feestdagen, voor de begeleiding van het zangkoor.
De Heer Arthur Huyghe heeft te Sint-Denijs gedirigeerd van 1923 tot 1931. Zelfs na de oorlog 1940-1945 is hij nog gevraagd geweest om als muziekleider op te treden. Hij heeft dit echter niet meer aanvaard.
In 1931 bekomt de harmonie “Op eigen krachten” een ander lokaal, het lokaal “In de Vrijheid” gehouden door de Heer Denis Dubus en krijgt als nieuwe muziekchef de Heer Hilaire Vergracht uit Avelgem. Op zondag 14-08-1931 huldigt de harmonie “Op eigen Krachten” haar nieuw vaandel in, dit gaat gepaard met deelname van verschillende muziekkorpsen.
De Heer Hilaire Vergracht werd geboren te Avelgem op 01-07-1909. Hij stamde eigenlijk uit een muzikale familie, want zijn vader was een eerste klasse trompetter.
Hij volgde zijn eerste muzieklessen aan de Muziekschool van Avelgem, welka dan als professor had, de Heer Kamiel Vergracht een naamgenoot en familielid. De school zelf stond onder de inspectie van de Heer Edgard Tinel. Op 20 jarige ouderdom speelde hij viool en volgde 3 jaar de muziekacademie te Kortrijk.
De Heer Hilaire Vergracht is eigenlijk een auto-didact, want hij heeft op eigen houtje Harmonie gestudeerd met de handleiding van Fernand Quinet.
Te Avelgem was hij onderchef van de harmonie “Le Phare de l’Escaut” en chef van het symphonisch orkest “De Scheldezonen”, een operettegezelschap met meester Surmont als toneelleider. Met dit gezelschap heeft hij succesvol vele beroemde operettes helpen vertolken. Jaren lang werden 3 operettes opgevoerd per jaar. Hiervoor waren 2 herhalingen nodig per week. Hij had ook een herhaling met de harmonie en dan nog de wekelijkse lessen voor de leerlingen.
Spijts dit alles vond de Heer Hilaire Vergracht nog de tijd om naar Sint-Denijs te komen dirigeren.
Het is eigenlijk langs het toneel dat de Heer Hilaire Vergracht naar Sint-Denijs gekomen is door toedoen van de Heer René Dubocq.
Hij heeft de harmonie “Op eigen Krachten” gedirigeerd van 1932 tot aan de oorlog 1940-1945.
De Heer Hilaire Vergracht, welke een zeer groot muziekliefhebber is dirigeerde uit louter liefhebberij, zonder dat hij hiervoor een vergoeding vroeg.
In 1926 krijgt de fanfare “De Eendracht” een nieuwe chef, de Heer Alfons Vergracht – geboren te Avelgem in 1896 – zijn vader was koster te Avelgem en zijn oom Kamiel Vergracht, bestuurder van de harmonie “De Verenigde Vrienden” van Avelgem.
Nadat de Heer Alfons Vergracht reeds de Avelgemse symfonie “Kunst Veredelt” had gedirigeerd, volgde hij in 1919 zijn oom op als dirigent van de Avelgemse harmonie “De Verenigde Vrienden”, waarmede hij in 1926 te Vilvoorde de 1° prijs behaalde in lezing op zicht en in uitvoering evenals de prijs voor directie met gelukwensen der jury.
Met deze eminente chef krijgt de fanfare “De Eendracht” nieuwe wind in de zeilen. Met de junikermis wordt een groot muziekconcert gegeven.
Op 17-05-1927 wordt de muziekmaatschappij “De Eendracht” erkend als gemeentemuziek en ontvangt een toelage van 10.000 fr. voor de aankoop van muziekinstrumenten, mits:

 • het opluisteren van de gemeentefeesten
 • En het maken van een inventaris in het dubbel van de speeltuigen en de muziekstukken.

Op 16 oktober 1927 krijgt de muziekmaatschappij “De Eendracht” een nieuw statuut. Op dat ogenblik is het bestuur samengesteld als volgt:

 • Voorzitter : de Heer Georges Voet.
 • Ondervoorzitter : de Heer Firmin Vandeputte.
 • Kapitein : de Heer Charles Desmet.
 • Schrijver : de Heer Louis Cossement.
 • Schatbewaarder : de Heer Gerard Vantieghem
 • Verder maken deel uit van het bestuur: de Heren: Adhemar Thibaut; René Vanhoutte; Ivo Anselyn; Hervé Samain; Victor Vandemeulebroucke en Gaston Cnockaert.

Het is ook onder het bestuur van de Heer Alfons Vergracht dat de muziekmaatschappij “De Eendracht” wordt omgevormd tot harmonie.
In 1928 behaalt de Heer Alfons Vergracht met de harmonie “De Verenigde Vrienden” van Avelgem op het muziektornooi te Anderlecht, in 2° afdeling, de 1° prijs voor directie.
In 1931 behaalt de Heer Alfons Vergracht, op overtuigende wijze, het diploma van muziekleraar voor de Rijksmiddelbare Scholen en Athenea.
Ondertussen heeft de muziekmaatschappij “De Eendracht” deel genomen aan talrijke muziekfeesten en festivals in het omliggende en aan haar vlag klingelen de volgende herinneringsmedailles:

 • 01-07-1923 : Celles – 100 jarig bestaan van de harmonie “Les Amis de la Gaieté”.
 • 24-08-1924 : Kerkhove – 25-jarig bestaan der “Verenigde Vrienden”.
 • 1925 : 50-jarig bestaan van de Harmonie “De Verenigde Vrienden” van Avelgem (1875-1925).
 • 13-09-1925 : Moen – Koninklijke Maatschappij “De Verenigde Vrienden”.
 • 1930 : Antwerpen – Bestendig Festival (1830 – 1930)
 • 1930 : Vlamertinge – Eeuwfeestcomité (100-jarig bestaan).
 • 1930 : Antwerpen – Wereldtentoonstelling.
 • 12-07-1931 : Warcoing – Festival.
 • 19-07-1931 : Oostende – Onthulling Standbeeld Leopold II
  De Heer Alfons Vergracht heeft te Sint-Denijs gedirigeerd van tot 1936 en hij was er een graaggeziene dirigent.
  Met de harmonie “De Verenigde Vrienden” van Avelgem zal de Heer Alfons Vergracht nog verder successen boeken, in 1938 zal hij met haar immers promoveren naar 1° afdeling.
  De Heer Alfons Vergracht is tevens toondichter. De toneelstukken van Clement Delrue: “Vader Krijgsgevangen” en “Soldaat van het West-front” werden door hem getoonzet.
  De cantaten op woorden van E.H. Allegaert: “De Huldigingscantate ter ere van het H. Hart” 1937 en de Jubelcantate voor het 75-jarig bestaan van het Avelgems St.-Jan Berchmans College” 1947 werden eveneens door hem op muziek gebracht.
  Verder is van hem het passiespel “Het Kruis der Zege” – het lied “Onze Lieve Vrouw van Heestert” op woorden van E.H. Allegaert. De stapmarsen: “Pompiers-mars”, “Verenigde Vrienden-mars”, “Jubileum-mars” en “Stijn Streuvels-mars”.
  De Heer Alfons Vergracht is eveneens dirigent van de muziekmaatschappij te Kuurne, “De Geniale Jongens” van Waregem, de fanfare “Ste.-Cecilia” van Lichtervelde en de muziekmaatschappij “Patria” uit Ronse.
  In de muziekbond van West-Vlaanderen “Flandria” bekleedt hij het ondervoorzitterschap en is tevens lid van het Centraal Comité van het Muziekverbond van België.
  De Heer Gerard Vantieghem – geboren te Sint-Denijs, 06-03-1904, neemt in 1926 de directie over van de Harmonie “De Eendracht”. De Heer Gerard Vantieghem heeft muzieklessen gevolgd bij de Heer Arthur Huyghe. Hij was één der beste muzikanten van de harmonie “De Eendracht”, schatbewaarder van het bestuur en heeft ook de Kon. Muziekmaatschappij “De Verenigde Vrienden” van Moen onder zijn directie gehad.
  In 1937 neemt de Harmonie “De Eendracht” deel aan de viering van het 25-jarig bestaan van de Koninklijke Fanfare “De Herleving” te Warcoing, en op 2 mei 1938 aan de viering van het 100 jarig bestaan van de Koninklijke Gemeentelijke muziekfanfare van Pecq.
  DE Harmonie “Op Eigen Krachten” onder de leiding van de Heer Hilaire Vergracht en het Voorzitterschap van de Heer Henri Verrue, ijvert voort om gelijkberechtiging.
  In 1933 slagen zij erin, onder het Burgermeesterschap van de Heer Hubert Mullie een toelage te bekomen in evenredigheid met het aantal muzikanten.
  Op 07-10-1934 verliest de Harmonie “Op Eigen Krachte” echter, ingevolge sterfgeval, haar eminente voorzitter welke zich noch moeite noch last heeft gespaard voor zijn geliefde muziekmaatschappij.
  De Heer Henri Verrue wordt als voorzitter opgevolgd door de Heer Georges Naert, welke zelf oud muzikant is en op dit ogenblik zelfs de oudste der nog in leven zijnde muzikanten.
  Op 09-10-1935 krijgt de Harmonie “Op Eigen Krachten” nieuwe standregelen. Het bestuur zag er op dat ogenblik uit als volgt:
  • voorzitter: de Heer Georges Naert
  • ondervoorzitter:de Heren : Crommelynck Arthur en Derycke Aimé.
  • penningmeester: de Heer Etienne Verrue
  • secretaris: de Heer René Debucq
  • bestuursleden: de Heren Hocedez Joseph – Van Loosveldt Gerard, e.a.

  De oorlogsjaren zijn een periode van inactiviteit. Wel poogt de Heer Gerard Vantieghem op 14-04-1943 van de gemeente zijn aanstelling te bekomen als plaatselijk muziekleraar, ten einde de jeugd voort in contact te houden met de muziek, maar de door het Schepencollege gedane aanstelling wordt vernietigd bij Besluit van de Heer Gouverneur d.d. 28-05-1943.

5. De Veloclub

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *