11. Nieuwe uniformen

Het bestuur ijvert reeds geruime tijd voor de vernieuwing der uniformen. Er worden steunkaarten uitgereikt en bij 5 bestuursleden wordt een renteloze lening aangegaan voor een totaal bedrag van 100.000 fr. Terugbetaalbaar binnen 5 jaar.
Op kermiszondag 20 juni 1971 wordt voor het eerst opgestapt in de nieuwe uniformen. In de namiddag heeft muziekfeest plaats waaraan naast Sint-Denijs wordt deelgenomen door de muziekmaatschappijen van Kooigem en Pottes.

12. Muziektornooi 1972

De muziekmaatschappij “De Verenigde Vrienden” had de laatste jaren ingevolge sterf gevallen, woonstveranderingen en ontslag heel wat van haar oudere muzikanten verloren. Daarom ijverde onze bestuurder, de heer Stefaan Verrue, om jonge muzikanten, meestal zonen en dochters van muzikanten of bestuursleden, op te leiden. Na de eerste inwijding in de muziek ontvangen te hebben van lesgever Lucien Seynaeve, zorgde de heer Stefaan Verrue voor de verdere theoretische en practische opleiding. Zo werden een twintigtal jonge muzikantjes opgeleid. Wanneer de heer Stefaan Verrue zich op 19/03/1972 aanmeldde op het provinciaal muziektornooi te Tielt was hij er zich stellig van bewust dat zijn jonge muzikantjes de nodige rijpheid en ervaring misten om nu reeds de vruchten te plukken van zijn inspanningen, maar anderzijds had hij ook de stellige overtuiging dat meteen het zaad gezaaid was voor een latere oogst.
Het opgelegde stuk was “Miniatuur suite” van Guy Duyck.
Het keuzestuk “Brabo-Ouverture” van Karel de Schrijver.
De uitslag luidde : Tweede prijs met minimum 75% der punten en behoud in 2e afdeling. read more

15. Nieuwe diapason

Nieuwe diapason

In de loop van het jaar 1974 werden nieuwe rietinstrumenten aangekocht en de koperinstrumenten aangepast aan de nieuwe diapson. Op 1 september 1974, bij de herdenking van de bevrijding te Zwevegem-Knokke werd voor het eerst opgetreden en nieuwe diapason.

Muziekschool

Op 22/09/1975 wordt een aanvraag gedaan aan het gemeentebestuur om te mogen beschikken over een lokaal in de gemeenteschool voor het geven van een muziekcursus. In oktober 1975 wordt gestart met de muziekschool. De lesgever is Pol Bossuyt (zoon van Frans Bossuyt en student aan het Koninklijk Muziekconservatorium te Gent). Er zijn 20 ingschreven leerlingen.

read more

16. Naar 1e afdeling – provinciaal muziektornooi van 1977

Het provinciaal muziektornooi van 1977 is voorbehouden aan de muziekverenigingen van 2e afdeling. Er worden 3 tornooinamiddagen georganiseerd. De Harmonie “De verenigde Vrienden treedt op te Knokke Heist op 08/05/1977. Het opgelegd werk voor harmonies was “Prelude en rondo” van J. Moerenhout. Het keuzenurmmer werd uitgeloot uit 2 keuzestukken. Voor Sint-Denijs werd “Capriccio in Blue” van R. Cardon uitgeloot.
Het harmonie “De Verenigde Vrienden” uit Sint-Denijs o.l.v. Frans Verrue promoveerde naar 1e afdeling, samen met nog 10 andere muziekmaatschappijen. 5 maatschappijen bleven behouden in tweede afdeling.

InformatiebladIn 1980 wordt er gestart met een informatieblad. Het blad moet een band smeden tussen dirigent, muzikanten en bestuur. Het verschijnt 4 maal per jaar. De verantwoordelijke uitgever is Daniël Van Gelder, secretaris van de harmonie.

read more

18. Ontslag dirigent Frans Verrue

Met een schrijven van 11/07/1982 dient Frans Verrue zijn ontslag in als dirigent. Frans was zijn vader opgevolgd op 20/05/1973 als dirigent en dirigeerde toen reeds de jeugdharmonie. Zelf had hij zijn opleiding genoten in de schoot van de harmonie, waar zijn vader dirigeerde. Hij bespeelde achtereenvolgens de klarinet en de tuba. Alhoewel woonachtig te Harelbeke kwam hij iedere zaterdag de leerlingen theoretische en practische lessen geven en dirigeerde hij op zondag de harmonie. Frans was een ervaren muzikant, een goed dirigent en een kameraad voor zijn muzikanten. Om zijn onbaatzuchtige inzet, zijn toewijding, zijn muziekkennis en dirigeerkunst, zijn vriendschappelijke omgang en zijn voorliefde voor de Sint-Denijse harmonie zijn wij hem blijvend dank verschuldigd. read more

19. Dirigent Pol Bossuyt

Geboren te Avelgem op 22/11/1958, feestdag van de H. Cecilia, scheen hij in de wieg gelegd om muzikant te worden. Vrij jong reeds vergezelde hij zijn vader Frans naar de repetities, waar hij aandachtig toehoorde. Zijn eerste theoretische lessen kreeg hij van Lucien Seynaeve, lesgever in de gemeenteschool, gediplomeerd van het Rijksconservatorium te Gent. Naderhand kreeg hij zijn opleiding in de muziekmaatschappij door lesgever dirigent Stefaan Verrue. Hij werd achtereenvolgens trom- en grote tromslager en trompettist. Alvorens zijn kunsthumaniora te beginnen aan het rijksconservatorium te Gent kreeg hij privaatlessen van Gustaaf Devolder lesgeverdirigent te Harelbeke.
Aan het rijksconservatorium te Gent behaalde hij achtereenvolgens de 1e prijs in notenleer en transpositie. In de muziekpedagogie behaalde hij het diploma 1e cyclus, regentaat en 2e cyclus hoger secundair onderwijs. Voor de centrale examencommissie behaalde hij tevens het leraarsdiploma 1e graad, regentaat, muzikale opvoeding en 2egraad, hoger secundair onderwijs, muzikale opvoeding en muziekgeschiedenis.
Na zich bekwaamd te hebben op de piano en het orgel en na aanvankelijk het jeudorkest geleid te hebben werd hij op 29/08/1982 in de algemene vergadering van de muziekmaatschappij aagesteld tot dirigent van de harmonie “De Verenigde Vrienden”.
Met Pol Bossuyt als dirigent begint een zeer boeiende periode in het bestaan van de muziekmaatschappij. read more

20. 4e Internationaal treffen voor jeugdorkesten te KEHL (Duitsland) – 1983

Er nemen 46 korpsen deel uit 7 Europese landen. België is vertegenwoordigd door de Drum-Show en prercussieband uit Hechtel-Eksel en de jeugdharmonie “De Verenigde Vrienden” uit Sint-Denijs. Het treffen gaat door van 18 tot 23 mei 1983. De muziekbond Flandria West-Vlaanderen legde de nodige contacten met de organisatoren en onze jeugdharmonie.
De afreis had plaatgs op 21 mei 1983 naar de gastgemeente Legelshulst, deelgemeente van Wilstätt. ’s Avonds volgde het eerste optreden te Legelshulst gevolgd door een optreden van het korps van Legelshulst zelf. Op 22 mei 1983 verzorgde onze jeugdharmonie de muzikale begeleiding van de H. mis in de Sint-Pieter de Oude kerk te Straatsburg. s’Avonds wordt een amusementsconcert gegeven in de stakshal te Kehl voor 1.500 toehoorders.
In de loop van dat zelfde 1983 werd in de schoot van de jeugdharmonie een Oberbayernkapel gesticht “GRUEZZI” onder leiding van Pol Bossuyt. Zij krijgen een typisch Oberbayernkostuum. Zij treden op ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Sint-Dionysius zangkoor en het Sint-Ceciliafeest op 28/11/1983.

read more