1. Sint-Denijs

De gemeente ontleent haar naam aan haar patroonheiligen*: SINT-DYONYSIUS (Sint-Denijs) en SINT-GENESIUS (Saint-Genois) de parochie bewaart van beide heiligen de relikwieën. Guy de Boulogne, Bisschop van Doornik zag in 1320 af, op verzoek van zijn suzerein Filips de Schone, van zijn recht om munt te slaan. Als vergoeding ontving hij verschillende heerlijkheden waaronder die van Sint-Denijs. Dit gaf aanleiding tot de stichting van het "Hoger Hof" van Sint-Denijs-Helkijn en Bossuit. Er waren nog andere heerlijkheden gelegen op Sint-Denijs als de heerlijkheid de l'Arbre - de Woestijne - Beaulieu-Grandval.

Bestuurlijk kwam de Scheldekant dus onder de Bisschop van Doornik en de Leiekant onder de Kasselrij van Kortrijk.

Een adellijke familie droeg de naam van Saint-Genois en oefende herenrechten uit. Jan I van Saint-Genois leefde omstreeks 1280. Een tak van de familie van Saint-Genois droeg sinds de XVI° eeuw de titel van Baron van Saint-Genois des Mottes en voerde een schild van keel met schuinkruis van lazuur, omboord van zilver, beladen door 5 vijfbladeren van hetzelfde, geknopt van goud.

HET WAPENSCHILD VAN SINT-DENIJS - is een schild van lazuur beladen met een egge, waarop een klimmende en gekroonde leeuw houdende in zijn rechterpoot een bundel pijlen en in zijn linker een bosje korenaren, alles van goud. Dit schild werd verleend, vanwege de Koning, door de Hoge raad van Adel, bij besluit van 26 november 1819 nr. 71. Deze concessie werd bekrachtigd bij Koninklijk Besluit van 26-08-1844.

Verklaringen

* patroonheiligen: Cfr. "De Geschiedenis der Gemeente SINT-DENIJS of SAINT-GENOIS van Pastoor S. Deseure - Uitg. Beyaert-Defoort, Brugge - 1876.
** Bisschop van Doornik: Cfr. Wapenboek van de Provinciën en Gemeenten van België" van Max Servais - blz. 419. Uitg. Gemeentekrediet van België.

2. De ware vrienden


De fanfare "De Ware Vrienden" werd opgericht op 21-2-1845 zoals blijkt uit de gemeente archieven. Het register van uitgaande briefwisseling jaren 1849-1859 vermeldt immers in zijn brief nr. 4213 van 1-10-1856 gericht aan de Heer Arrondissementscommissaris te Kortrijk het volgende:

"Nous avons l'honneur de vous informer en réponse à votre lettre du 30 septembre dernier, que la Société de fanfares de cette commune a été creé le 21 février 1845 ; que les resources pécuniaires annuelles dont elle peut disposer pour payer son directeur etc., s'elèvent a Frs 290 et que le nombre exact des membres exécutants est de 32.
Le Secrétaire,
(signé) J.B. Devos.
Le Collège Echevinal,
(signé) F. Messiaen.


Het jaarverslag van de Provincie schetst het muziekleven van die tijd als volgt in het Memoriaal administratief der Provincie West-Vlaanderen - jaar 1846 - deel 1 blz. 724:


"Les sociétes de musique jouissent d'une grande faveur dans la Flandre Occidentale et nous applaudissons à leurs succès, L'expérience a en effet, démontré combien la culture des beaux-arts en général mais particulièrement de la musique, contribue à développer dans une nation, les bienfaisants principes de la civilisation et de la paix.
Le nombre de nos sociétés de musique s'est considérablement accru depuis quelques années ; des corps nouveaux se sont formés, d'autres se sont réorganisés, à Bruges, à Courtrai et dans plusieurs communes rurales. On comte aujourd'hui dans la province, 67 sociétés qui dans des réunions régulières et périodiques, s'adonnent à la culture de l'une ou de l'autre branche de l'art musical. La musique instrumentale parait avoir principalement captivé l'attention de nos artistes : il y comparativement peu de sociétés de chant ; les corps d'harmonie sont au contraire, très nombreux."


In de bij het provinciaal verslag gevoegde tabel van de in het jaar 1845 bestaande muziekmaatschappijen in West-Vlaanderen, komt de gemeente Sint-Denijs niet voor. Voor het Arrondissement Kortrijk zijn slechts de volgende muziekmaatschappijen vermeldt: Avelgem, Dottenijs, Harelbeke, Herseaux, Moorsele, Moeskroen en Waregem. Zelfs Kortrijk komt er niet in voor, alhoewel zijn reorganisatie hoger aangekondigd werd, zodat men mag aannemen dat niet alle bestaande muziekmaatschappijen werden gesignaleerd of vermeld.
Bij de volkstelling van 15-10-1846 telde Sint-Denijs 3.582 inwoners, waaronder 1332 zelfstandigen, 1129 spinners en 124 wevers. Het is onder de jongelingen van deze bevolkingsklassen dat de eerste muzikanten gevormd werden.
De uitvoeringen zullen zich aanvankelijk wel beperkt hebben tot het opluisteren van plaatselijke feesten, kermissen, processiën en vaderlands plechtigheden.
De eerste stichters, bestuurders en bestuursleden treden nauwelijks uit de anonimiteit, alhoewel zij om hun initiatief de volle waardering verdienen. Het staat nochtans vast dat zij te zoeken zijn onder de notabelen van de gemeente.
De eerste jaren van de stichting waren gekenmerkt door economische moeilijkheden, mislukkingen van aardappeloogst en moeilijkheden in de vlasverwerkende nijverheid, zodat er veel armoede heerste. Sint-Denijs telde in 1846: 273 ondersteunde gezinnen.
De jonge muziekmaatschappij ijvert echter onverdroten verder, gesteund door de bijval bij de bevolking.
Zo vernemen wij uit het memoriaal administratief der provincie van 1854 dat er in 1853 een muziekfestival heeft plaats gehad te Sint-Denijs. Op 17 april 1853 heeft er te Sint-Denijs een vaderlands plechtigheid plaats, naar aanleiding van de meerderjarigheid van Z.H.H. de Hertog van Brabant en zijn huwelijk met H.K.H. Marie Antoinette-Anne, Aartshertogin van Oostenrijk, waaraan de burgerlijke autoriteiten, de officieren van de Burgerwacht, Muziekmaatschappij en Zangkoor deelnamen.
Er is Te Deum - de huizen worden bevlagd met de nationale driekleur en het luiden der klokken, artilleriesalvo's en de toejuichingen van het publiek.
De Heer Jef Poels op blz. 24 van het "Vademecum" van het Belgisch muziekverbond maakt gewag van een telling in 1851, waaruit blijkt dat West-Vlaanderen op dat ogenblik slechts 59 instrumentale verenigingen telde met een totaal van 1547 uitvoerders.
Bij petitie van 19-08-1856 vraagt de Muziekmaatschappij, langs het Gemeentebestuur om, een toelage aan de Staat. In een begeleidende nota van het Gemeentebestuur wordt met lof gesproken voer de snelle opgang van de muziekmaatschappij, welke op dat ogenblik reeds 30 spelende leden telt, alhoewel zij over weinig financiële middelen beschikt en daarbij nog haar dirigent, welke niet tot de inwoners der gemeente behoort, moet betalen.
De gemeente verleent een toelage van 30 Fr. Aan de muziekmaatschappij voor het jaar 1856.
In 1857 en 1858 ontvangt de Fanfare "De Ware Vrienden" een Staatstoelage van 100 Fr. Deze wordt uitbetaald aan de Hr. August Mullie, Schatbewaarder.
De muziekmaatschappij bezit ook reeds een uitgewerkt statuut.
Het Bestuur is samengesteld uit 13 leden: een voorzitter; een ondervoorzitter; een schatbewaarder; een verslaggever plus 7 ereleden en 2 aktieve leden. De sekretaris en de bestuurder maken deel uit van het bestuur, echter zonder stemrecht.
De oudst gekende voorzitter is de Hr. Vandeghinste, welstellend landbouwer, geboren te Sint-Denijs op 17-04-1831 en bewoner van de hofstede de l'Arbre, overblijfsel van de vroegere heerlijkheid de l'Arbre. Hij was tevens gemeenteraadslid en werd einde 1859 verkozen tot Schepen. De Hr. Adolf Yserbyt, landbouwer, was ondervoorzitter. De Hr. Victor Messiaen sekretaris en de Hr. Jean August Mullie werd bij de stemming van oktober 1860 verkozen tot gemeenteraadslid en zal in 1864 Burgemeester worden.
Vanaf 1860 begint de gemeentepolitiek zich toe te spitsen, naar aanleiding van de beslissing van het gemeentebestuur om een nieuw kerkhof op te richten. De geestelijkheid heeft zich hiertegen krachtdadig verzet met steun van het bisdom. De gemeentebestuurders verwerven de naam van liberalen en het muziek, hetwelk thans krachtdadiger dan ooit gesteund wordt door de gemeente, bekomt de naam van gemeentemuziek of Liberaal muziek.
De gemeentetoelage bedraagt in 1860: 150 Fr. En in 1861: 200 Fr. Een dergelijke toelage wordt ook gevraagd aan de staat.
Het lokaal van de muziekmaatschappij is gevestigd in Café "De Schouwburg" bij de Hr. Debouvrie Arthur.
Inmiddels heeft de muziekmaatschappij "De Ware Vrienden" reeds naam en faam verworven in de streek en zij beoogt de inrichting van een muziekfeest om de wedijver met de andere muziekmaatschappijen te stimuleren.
Uit de rekening van 1860 blijkt dat de muziekmaatschappij reeds een hoogtepunt heeft bereikt en een merkwaardige muzikale activiteit aan de dag legt.
Zij put haar bijzonderste inkomsten uit de steun van de bevolking, de giften der ereleden en de steun van het gemeentebestuur, terwijl de bijzonderste uitgaven gaan naar de dirigent, voor het bestuur van de muziekmaatschappij en het aanleren der leerlingen- muzikanten en voor de bekostiging van het Sint-Ceciliafeest en voor de verplaatsingskosten met de postkoets. Iedere uitstap kost aan de muziekmaatschappij 35 tot 50 Fr. zonder rekening te houden met de milddadigheid van de vergezellende ereleden.

Het jaar 1860 is gekenmerkt door een drukke activiteit:

 • 13 mei festival te Pecq
 • 10 juni muziekfeest te Avelgem
 • 17 juni opluisteren der kermis
 • 24 juni begeleiden van accordeon-maatschappijen
 • 01 juli begeleiden van de stoet der kaatsmaatschappijen te Bossuit
 • 15 juli deelname aan muziekwedstrijd te Moeskroen
 • 29 juli jaarlijks bezoek aan en of ander afgelegen wijk der gemeente
 • 30 september festival te Deerlijk
 • 01 oktober deelname aan de Koninklijke Stoet bij de inhuldiging van de vaart en uitvoering van muziekstukken tijdens het morgenontbijt van de Vorst.


In de korte tijdspanne van 15 jaar heeft de Fanfare "De Ware Vrienden" reeds 20 palmen bijeengespeeld. Twee te Brugge op 27-07-1856, ter gelegenheid van de Feesten bij de 25e verjaring van de Troonsbeklimming van Z.M. De Koning. 1 Medaille te Kortrijk in 1854. - 1 Medaille te Leers-Nord (Frankrijk) op 19-07-1857 en verder te Celles, Pecq, Moeskroen, Dottenijs, Avelgem en andere lokaliteiten.
Reeds lang lag het in de begeerte van de muziekmaatschappij een vlag te bezitten, maar de financiële middelen lieten dit niet toe, tot hen een gifte werd gedaan van een nieuwe vlag, dank zij de milddadigheid van enkele vooraanstaande dames.
Om deze vlag naar behoren te kunnen inhuldigen en te deze gelegenheid een muziekfestival te kunnen organiseren werd beroep gedaan op de steun van de Staat en Provincie, welke ieder voor 50 Fr. zijn tussen gekomen.
De vlaginhuldiging heeft plaats op 30 mei 1861.
Het muziekfestival op 19-08-1861 met deelname van 14 maatschappijen. De kosten belopen 700 Fr.
Op 24-08-1862 heeft er opnieuw een muziekfestival plaats met 11 muziekmaatschappijen, waaronder deelname uit Frankrijk. Te deze gelegenheid worden voor 175 Fr. medailles uitgereikt.
Na deze grootse muziek-manifestaties treedt een verflauwing in. Men maakt er zijn beklant over dat de muziekchef een vreemdeling is en dat leden en leerlingen afvallen. Men doet beroep op een nieuwe muziekchef een zekere Smidts, gepensioneerde militaire muziekchef uit Doornik.
Deze is bereid de gemeente te komen bewonen mits 600 Fr. per jaar, voor het geven van 3 lessen per week aan de leerlingen-muzikanten en 2 repetities per week voor de muziekmaatschappij: de zondag van 13 tot 15 uur en de donderavond van 20 tot 22 uur. Deze nieuwe muziekchef wordt voorlopig aangenomen tegen 6 Fr. per repetitie.
Inmiddels is er in het gemeentebestuur ook een sterkere oppositie waar te nemen.
Op 02-08-1854 wordt de Hr. Eugène-Ghislain Opsomer (geboren te Dentergem op 31-12-1819) benoemd tot Notaris te Sint-Denijs. Hij is van rijke afkomst, vooraanstaand Katholiek en kunstminnaar. Hij zal de leider worden op de gemeente van de katholieke partij, welke op dat ogenblijk in de oppositie staat.

3. Fanfare Sint-Cecilia


In 1864 wordt een nieuwe muziekmaatschappij gesticht, de fanfare "Ste-Cecilia" door de Hr. Eugène, Ghislain Opsomer, Notaris, welke er het Voorzitterschap van waarneemt.
De fanfare "Ste-Cecilia", welke zich het Katholiek Muziek noemt in tegenstelling met het Gemeentelijk- of Liberaal muziek ontneemt talrijke muzikanten aan de Fanfare "De Ware Vrienden". Deze laatste spant zich nochtans terdege in om nieuwe vooruitgang te maken.
De fanfare "Ste-Cecilia" bekomt nieuwe instrumenten, welke werden aangekocht bij middel van acties van 50 Fr., die jaarlijks bij uitloting weder gegeven worden.
Het bestuurschap wordt toevertrouwd aan de Hr. Charles François Froedure, orgelist van de familie Froedure, welke sinds ruim 250 jaar het kosterambt uitoefent te Sint-Denijs. Het lokaal is bij de Hr. Jean Marcou, Café "In de Jaeger".
In 1868 beginnen de brandstichtingen te Sint-Denijs. Deze hebben ook hen weerslag op het katholiek muziekgenootschap, dat een vervalperiode kent, tot een nieuwe heropleving wordt ingeluid met de benoeming in 1872 van de Hr. Bruno Delrue, dokter in de geneeskunde, tot Katholiek Burgemeester te Sint-Denijs.
Muziekcursus bij gemeenteraadsbeslissing van 30-06-1869 vraagt de gemeenteraad machtiging aan de hogere overheid om te mogen een muziekcursus inrichten in de lagere gemeenteschool om de jeugd toe te laten zich te bekwamen in de muziekstudie. In het memoriaal
Administratief van 1870 blz. 316 wordt de oprichting van deze muziekschool bevestigd.
Nieuwe vlag op zondag 6 juli 1873 huldigt de fanfare St.Cecilia haar schoon nieuw, in goud geborduurd, vaandel in.
In de jaren tachtig vinden wij de heer Camille Walgraeve als dirigent van de fanfare "De Ware Vrienden". De heer Camille Walgraeve was afkomstig van Eeklo; waar hij geboren werd in 1852. Op 19-12-1889 brengt hij zijn domicilie over naar Doornik. Hij wordt als muziekdirigent opgevolgd door de heer Odilon Debode.
- De Heer Odilon Debode - Hij werd geboren te Avelgem op 31-07-1862. Studeerde muziek aan het Koninklijk Muziekconservatorium te Gent, waar hij niet minder dan 8 diploma's behaalde, waaronder deze van 1° prijs met onderscheiding in notenleer; 2° prijs met onderscheiding in Harmonie en 1° prijzen Trompet en Piston.
Aan de Muziekacademie te Oostende behaalt hij nog 2 diploma's: een 1° prijs in harmonie en een 2° prijs in contrapunt.
In een wedstrijd voor de plaats van muziekchef van het 1° Linieregiment te Gent, behaalt hij op 18 concurrenten een 2° prijs en het getuigschrift van muziekchef van de infanterie.
Als jong, dynamisch en talentvol musicus komt hij zich op 28-02-1890 te Sint-Denijs vestigen, samen met zijn zuster Helena, in een schoon huis op de Plaats, waar hij een café uitbaat en handel gaat drijven in machines, piano's en muziekinstrumenten.
Op 17-06-1891 treedt hij te Celles in het huwelijk met Mej. Plamont Rosine. Uit dit huwelijk zullen 2 kinderen geboren worden: Henri, geboren te Sint-Denijs, op 13-02-1894 en René, geboren te Sint-Denijs op 19-10-1895. Beide zoons zullen later met een aangeboren gevoel voor muziek de traditie van hun vader voortzetten en hoog houden.
De Heer Odilon Debode neemt onmiddellijk na zijn aankomst te Sint-Denijs het bestuurschap over van de fanfare "De Ware Vrienden".
Weldra blijkt zijn muziektalent en zijn meesterschap in het dirigeren. Talent welk ook buiten de gemeente wordt opgemerkt en gewaardeerd, want nauwelijks één jaar later wordt hij dirigent van de privaat fanfare van Mevrouw de Gravin Ferdinand de Lannoy de Velaines. Andere muziekmaatschappijen volgen: St.Leger (1895); Ruyen (1897); Gaurain (1902); Waregem (1908); Dottenijs, Fanfare "L'Union" (1908).
De heer Odilon Debode is een innemende persoonlijkheid, welke eerbied en ontzag inboezemt, door en door eerlijk en onberispelijk van gedrag, zodat hij de achting afdwingt van al zijn medeburgers. Hij bezit echter een ware passie voor de muziekkunst, kunst waarin hij uitmunt.
Successen blijven dan ook niet uit.

1903 - Muziekwedstrijd te Rijsel met de fanfare van Sint-Denijs
 • 2° prijs lezing op zicht
 • 1° prijs in uitvoering
- Muziekwedstrijd te Denain, met de fanfare van Gaurain
 • 1° prijs lezing op zicht.
 • 1° prijs in uitvoering
 • prijs voor directie


1904 - Muziekwedstrijd te Bethune, met de fanfare van Velaines
 • 1° prijs lezing op zicht
 • 1° prijs in uitvoering
 • 1° ereprijs
 • · prijs voor de directie


1906 - Internationale Muziekwedstrijd te Valenciennes met de Fanfare "L'indépendante" van Gaurain-Ramecroix.
 • 1° prijs lezing op zicht
 • 1°prijs in uitvoering met gelukwensen der jury
 • Prijs voor directie
 • 2° ereprijs


1909 - Internationale Muziekwedstrijd van de Cirkel Meyerbeer te Brussel met de Fanfare "L'Union" van Dottenijs:
 • 1° prijs lezing op zicht met gelukwensen der jury
 • 1° prijs in uitvoering
 • 2° ereprijs
 • Op 22-02-1910 verwerft de Fanfare "L'Union" de titel Koninklijk.


1910 - Internationale Muziekwedstrijd te Bethune met de Fanfare "L'Union" van Dottenijs
 • 1° prijs lezing op zicht.
 • 1° prijs in uitvoering met gelukwensen der jury
 • een erediploma en diploma voor directie.

De Fanfare "L'Union" telde op dat ogenblik 92 uitvoerders. Zij krijgt op 13-08-1911 een nieuwe vlag en een schitterend militair uniform. Op 15-08-1913 behaalt de Heer Odilon Debode met deze muziekmaatschappij op het internationaal Muziekconcours te Gent de 2° prijs in ereafdeling en de zilveren medaille na Binche.
De fanfare "L'Union" van Dottenijs was op dat ogenblik de beste Fanfare in gans West- Vlaanderen, en Dirigent Odilon Debode werd gehuldigd als een prins.
Zijn kwaliteiten als Dirigent waren heinde en ver bekend. De artist-muzikant had zijn stempel gedrukt op het muziekleven in de streek. Middelmatige muziekmaatschappijen had hij weten op te voeren tot eersterangs maatschappijen.
Zijn ganse leven was afgestemd op de muziek.
Hij was niet alleen dirigent, leraar van muziek en instrumenten, privaat lesgever, handelaar in piano's en muziekinstrumenten, maar tevens ervaren componist. Hij heeft een honderdtal stukken gecomponeerd, waarvan er vele als pareltjes van muziekkunst gewaardeerd werden en genoten.
Onder zijn vele composities citeren wij :
 • "Salut à la PATRIE3 - Ouverture
 • "Lune de Miel" - Valse lente pour trompette (jaren lang gespeeld door de Garde Républicaine van Parijs).
 • "Bagatelle" - (Suksesstuk).
 • "A l'ombre de la Croix" - Dodenmars
 • "Les Basses en Fète" - Mars.
 • naast talrijke kleinere stukjes met soms brillante solo's.

Zijn composities werden ook herhaalde malen bekroond:
 • Gent : 2° prijs zilveren medaille en erediploma:
 • Brussel : Drie 2° prijzen, bronzen medaille en 2 diploma's.
 • La Louvière: 2 eervolle vermeldingen en 2 diploma's.
 • Menou (Nièvre): académie Lamartine, 2° prijs, diploma en verheven tot de waardigheid van titelvoerend lid met kruis van eer en groot diploma.
 • Parijs : 1° prijs, medaille en diploma en verheven tot "officier de l'Academie contemporaine" met palm en diploma.
 • Bordeaux : 1° en 2° prijs zilveren medaille en 2 erediploma's.
 • Genève : 3° prijs en eervolle vermelding.
 • Parijs : 1°prijs, gouden medaille en erediploma.
 • La Louvière: 2 eervolle vermeldingen en 2 diploma's.
 • Montpellier : 2° prijs - zilveren medaille
 • Toulouse : 1° prijs - zilveren medaille en verheven tot de waardigheid van "mainteneur des concours de l'académie Clémence Isaure" (jeux floraux), met het groot diploma van ere.
 • Perreux (Seine): twee 1° prijzen en 2 erediploma's
 • Parijs : Frans Volksinstituut. In eredivisie 3° grote prijs vermiljoen medaille en erediploma.
 • Parijs : zelfde wedstrijd: 1° prijs met gelukwensen, medaille en diploma - 3° prijs met medaille en diploma.
 • La Louvière: 3° grote muziekwedstrijd: 1° afdeling: 2° prijs en erediploma - 2° Afdeling: 3° prijs en erediploma.
 • Ménou (Nièvre) Académie Lamartine: 2° prijs, medaille en diploma.
 • La Louviére: wedstrijd in muziektheorie (van maart 1893 tot maart 1894) 72 vragen - 1° prijs.
 • Parijs : van het letterkundig en artistiek Legioen: 1° prijs, medaille en diploma en 3° prijs met medaille en diploma.
 • Parijs : Maandelijkse muziekwedstrijd van de hedendaagse Muziekschool: uitslag van de 12° Muziekwedstrijd: voor harmonies en fanfares: twee 1° prijzen, een 2° en 3° prijs.
 • Wedstrijd voor pianocomposities: 2° en 3° prijs.

De Heer Odilon Debode was verder titelvoerend lid van de Muziekschool van Henegouwen en van de "Société de Biographie et de Litterature de France".
Op 24 maart 1914 werd de Hr. Odilon Debode voorgedragen voor het bekomen van het ereteken Ridder in de Leopoldsorde.
Op 12-06-1890 komt de Heer Charles François Froedure te overlijden, hij wordt opgevolgd door zijn neef, de Heer Charles Augustin Froedure (10-07-1864 - 05-10-1943), koster, uitstekend muziekkenner, welke evenals zijn voorganger afstamde van de aloude kostersfamilie der Froedures, welke onafgebroken sinds 1596 het kostersambt uitoefenden te Sint-Denijs, opvolging welke slechts een einde zal nemen met het op rust gaan in 1956 van de Heer René Froedure.
Onder de bestuursleden van de Katholieke muziekfanfare hebben wij o.a. de H.H. Henri Varheust - Firmin Douterlungne - Paul Mullie - Victor Catteloin en Henri Rys. Het lokaal is in "De Cirkel" bij de Hr. Louis Cossement.
Een, foto van 20-09-1897, welke bewaard wordt in het lokaal van de muziekmaatschappij, stelt de eerste jubilarissen voor van de Katholieke Muziekmaatschappij, het zijn:
 • Delepiere Adolphe, schilder, geboren te Sint-Denijs, de 20-01-1833, welke ook nog deel had uitgemaakt van de Fanfare "De Ware Vrienden" en nu 50 jaar muzikant is.
 • Delcamp Ivo (echtgenoot Peers Françoise), schoenmaker, geboren te Sint-Denijs, de 03-05-1819.
 • Decruyenaere Clement, landbouwer, geboren te Sint-Denijs, de 20-09-1838.

Op 17-11-1900 wordt door de gemeente een politiereglement gestemd op drankhuizen, vergader-, dans, speelzalen, op zwervende en alle andere muzikant en zangers.
Luidens art. 8 van dit reglement is elke muziekuitvoering onderworpen aan de voorafgaande toestemming van de Heer Burgemeester, toestemming welke slechts geldig is van 15 uur in de namiddag tot 20 uur 's avonds en mits voorafgaande kwijting van 8 fr. Per muzikant en per dag.
In de schoot van de Katholieke Muziekfanfare wordt in 1903 een orkest gevormd, benaamd "Willen is Kunnen" dat een tiental muzikanten telt, o.m. Jules, Victor, Alois en Aimé Vandemeulebroucke, Emiel Vanheule, Julien Desmet, René Ameye, Joseph Hocedez en Adhemar Thibaut e.a.
P 25-05-1905 heeft er een muziekfestival plaats, naar aanleiding van de viering van de 75° verjaring van de nationale onafhankelijkheid.
De Heer Jean August Mullie, welke lange jaren één der bijzonderste bestuursleden geweest is van de Fanfare "De Ware Vrienden" komt te overlijden op 17-01-1908.
In 1908 ook heeft de inhuldiging plaats van de St.-Jozefschool en te dezer gelegenheid wordt een foto gemaakt van de katholieke muziekfanfare.
Door toedoen van E.H. Vanthuyne, Onderpastoor, wordt de Heer Odilon Debode, muziekchef van de katholieke Fanfare.
In 1910 behaalt hij met deze fanfare een schoon succes in de grote muziekwedstrijd van Bethune (Fr.), waar de jonge Heer René Debode in het opgelegd stuk een Piston-Solo vertolkt, welke de gelukwensen en begeestering uitlokt van de jury.
De Heer Odilon Debode zal naderhand zijn ontslag indienen bij de fanfare "De Ware Vrienden" in handen van de voorzitter, de Heer Louis Henri Vandeghinste, een persoonlijke vriend van de Hr. Odilon Debode. De Heer Sion uit Moeskroen wordt dirigent van de fanfare "De Ware Vrienden".
Met de junikermis van 1912 heeft er opnieuw een muziekfestival plaats te Sint-Denijs.
De oorlog 1914-1918 legt alle muzikale activiteiten stil.

Verklaringen

4. De eendracht

Wanneer in 1918 de oorlog ten einde is, halen enkele muzikanten terug hun instrumenten boven, zij bundelen hun krachten samen en de beide vroegere muziekmaatschappijen vormen één muziekmaatschappij "De Eendracht".
De directie wordt opnieuw aangeboden aan de Heer Odilon Debode.
De Heer Odilon Debode stelt als eis dat eerst drie herhalingen zouden gehouden worden alvorens in het publiek op te treden. De muzikanten kunnen echter zolang niet wachten en de Heer Odilon Debode, liever dan slecht te presteren, verzaakt aan de directie.
De dirigeerstok wordt dan toevertrouwd aan de Heer Julien Jean Jouret - geboren te Helkijn, de 11-01-1878, uitstekend muziekliefhebber en als muzikant: Piston-Solo.
De vroegere fanfare "De Ware Vrienden" speelt dus samen met de fanfare Ste.-Cecilia onder de benaming "De Eendracht"

5. De Veloclub

OP EIGEN KRACHTEN


Maar in 1919 heeft de Heer Joseph Hocedez reeds een wielerfanfare opgericht "De Veloclub", bestaande uit een zestal trompetters. De Heer Arthur Huyghe zal van deze veloclub een orkest vormen, waarin voor het eerst klarinetten aanwezig zijn. Dit orkest zal naderhand uitgroeien tot een harmonie, welke onder het Voorzitterschap komt te staan van de Heer Henri Verrue, welke gemeenteraadslid is en in de oppositie staat, zodat er van gemeentewege niet veel toelagen te verwachten zijn en de muziekmaatschappij wordt dan ook typerend genaamd "Op Eigen Krachten".
De muziekmaatschappij "Op eigen krachten" heeft reeds in 1919 een nieuwe vlag. De dirigent is de Heer Arthur Huyghe en het lokaal Café "Het Voske", Naast de Voorzitter, de Hr. Henri Verrue is de Hr. René Debucq, secretaris en Hr. Etienne Verrue, Penningmeester * Joseph Hocedez en Gerard Vanloosveldt, bestuursleden.
In de tweede helft van oktober 1923 scheiden beide muziekmaatschappijen zich volledig van elkander af en spelen ieder afzonderlijk verder.
In 1922 heeft de Katholieke Fanfare "De Eendracht" haar nieuw vaandel ingehuldigd.
In 1925, op 12 juli heeft er een groot muziekfeest plaats, waarbij de Fanfare "De Eendracht" haar jubilerende muzikanten huldigt, het zijn:

 • De heer Ivo Anselyn (50 jaar muzikant)
 • De heer Charles Dusolie (45 jaar muzikant)
 • De heer Gerard Deglas
 • De heer René Ameye (32 jaar muzikant)

Te deze gelegenheid worden herinneringsmedailles uitgereikt.

Het bestuur staat onder het Erevoorzitterschap van de Hr. Henri Varheust; het Voorzitters chap van de Heer Georges Voet. Schrijver is de Hr. Louis Cossement. Schatbewaarder de Hr. Adh. Thibaut.
De heer Arthur Huyghe - geboren te Sint-Denijs, op 07-02-1885, is de oudste der nog in leven zijnde dirigenten, welke te Sint-Denijs gedirigeerd hebben.
Het muziekleven te Sint-Denijs, na de eerste wereldoorlog, zou moeilijk in te denken zijn zonder de Heer Arthur Huyghe.
Deze man, welke, ware hij Fransman geweest, met zijn in Frankrijk gedane muziekstudiën, een leraarszetel zou hebben kunnen bezetten, bezit al de kwaliteiten van een prima lesgever.
Hij heeft ook de hem geschonken talenten ten volle weten te nutte te maken, want talloos zijn de muzikanten, welke hij de muziektheorie heeft bijgebracht en tot goede muzikanten heeft gevormd, ook de latere dirigenten: Gerard Vantieghem en Etienne Verrue; de muziek leraars en orkestleiders Marcel Melsens en Lucien Seynaeve; de klokkengieter Gabriël Castelein, kregen van hem hun eerste muziekonderricht.
Zijn leerlingen moesten de solfège Rodolphe (229 lessen) in Fa- en Solsleutel en de transpositie volledig beheersen. Er moesten eerst 100 lessen geleerd zijn alvorens een muziekinstrument mocht aangeleerd worden met de methode Clodomir voor Piston, Trombone, enz. en de methode Klozé voor clarinette. De solfègelessen werden gezongen en begeleid met piano. Zelf had de Hr. Arthur Huyge zijn muziekstudiën gedaan in Roubaix, bij een neef, de blinde pianist de Heer Eugène Battieau, welke 4 jaar in Brussel en 5 jaar in Ronchin conservatorium gelopen had en in Rijsel de Hr. L'Avocat als Directeur had, 1° prijs van Rome.
Van zijn 21 tot zijn 25 jaar heeft hij harmonie gestudeerd. Om deze studiën mogelijk te maken moest hij zijn eerste theoretische lessen, welke hij gekregen had van de Heer Odilon Debode, te nutte maken door het geven van privaat muzieklessen om zo zijn eigen muziekstudiën te kunnen bekostigen.
Het aldaar gebruikt handboek van Bazin: "Traité d'harmonie" zal hem later tot grondslag dienen voor zijn eigen "Cours pratique et théorique d'harmonie" waarin hij de muziekleer volledig theoretisch heeft behandeld en praktisch uitgewerkt. Dit lijvig boekdeel wordt in een tweede boekdeel volledig hernomen voor wat betreft de kerkelijke muziek.
Beide manuscripten, tweetalig samengesteld, werden met zorg opgemaakt en minutieus uitgevoerd. Menig muziekliefhebber zou hierin zijn gading vinden.
De Heer Arthur Huyghe heeft ze echter voor zijn kinderen samengesteld, aan wie hij het recht overlaat ze in druk te geven.

In Roubaix, waar hij als bediende tewerkgesteld was werden zijn muzikale capaciteiten al vlug opgemerkt door zijn werkgever, welke hem overhaalt lid te worden van de "Grote Harmonie van Roubaix" welke 150 man telt en waarin hij 12 jaar zal meespelen en van de "Fanfare de Laetre" te Roubaix, welke 90 muzikanten, waarvan o.a. deel uitmaakten de HH. Victor en Aimé Vandemeulebroucke, Joseph Hocedez en Daniël Forment.
In 1923 wordt met de vroeger opgerichte "Veloclub" een orkest samengesteld, bestaande uit een 15-tal muzikanten onder leiding van de Heer Arthur Huyghe en het voorzitterschap van de Heer Henri Verrue, vader van onze huidige muziekchef (Etienne Verrue). Het lokaal was in café "Het Voske".
Als dirigent eiste de Heer Arthur Huyghe dat ieder muzikant perfect zijn partij kon vertolken en om een goed overzicht te hebben had hij liefst dat de directie partij de volledige orkestratie weergaf van het uit te voeren stuk. Zelf heeft hij ook wel eens een eigen werkje gecomponeerd dat dan met zijn orkest werd vertolkt. Zelf kon hij ook alle instrumenten bespelen.
De Heer Arthur Huyghe was tevens een ervaren pianist. Na de oorlog 1940-1945 heeft hij een 10-tal jaren lang in de kerk van Sint-Denijs het orgel bespeeld op de grote feestdagen, voor de begeleiding van het zangkoor.
De Heer Arthur Huyghe heeft te Sint-Denijs gedirigeerd van 1923 tot 1931. Zelfs na de oorlog 1940-1945 is hij nog gevraagd geweest om als muziekleider op te treden. Hij heeft dit echter niet meer aanvaard.
In 1931 bekomt de harmonie "Op eigen krachten" een ander lokaal, het lokaal "In de Vrijheid" gehouden door de Heer Denis Dubus en krijgt als nieuwe muziekchef de Heer Hilaire Vergracht uit Avelgem. Op zondag 14-08-1931 huldigt de harmonie "Op eigen Krachten" haar nieuw vaandel in, dit gaat gepaard met deelname van verschillende muziekkorpsen.
De Heer Hilaire Vergracht werd geboren te Avelgem op 01-07-1909. Hij stamde eigenlijk uit een muzikale familie, want zijn vader was een eerste klasse trompetter.
Hij volgde zijn eerste muzieklessen aan de Muziekschool van Avelgem, welka dan als professor had, de Heer Kamiel Vergracht een naamgenoot en familielid. De school zelf stond onder de inspectie van de Heer Edgard Tinel. Op 20 jarige ouderdom speelde hij viool en volgde 3 jaar de muziekacademie te Kortrijk.
De Heer Hilaire Vergracht is eigenlijk een auto-didact, want hij heeft op eigen houtje Harmonie gestudeerd met de handleiding van Fernand Quinet.
Te Avelgem was hij onderchef van de harmonie "Le Phare de l'Escaut" en chef van het symphonisch orkest "De Scheldezonen", een operettegezelschap met meester Surmont als toneelleider. Met dit gezelschap heeft hij succesvol vele beroemde operettes helpen vertolken. Jaren lang werden 3 operettes opgevoerd per jaar. Hiervoor waren 2 herhalingen nodig per week. Hij had ook een herhaling met de harmonie en dan nog de wekelijkse lessen voor de leerlingen.
Spijts dit alles vond de Heer Hilaire Vergracht nog de tijd om naar Sint-Denijs te komen dirigeren.
Het is eigenlijk langs het toneel dat de Heer Hilaire Vergracht naar Sint-Denijs gekomen is door toedoen van de Heer René Dubocq.
Hij heeft de harmonie "Op eigen Krachten" gedirigeerd van 1932 tot aan de oorlog 1940-1945.
De Heer Hilaire Vergracht, welke een zeer groot muziekliefhebber is dirigeerde uit louter liefhebberij, zonder dat hij hiervoor een vergoeding vroeg.
In 1926 krijgt de fanfare "De Eendracht" een nieuwe chef, de Heer Alfons Vergracht - geboren te Avelgem in 1896 - zijn vader was koster te Avelgem en zijn oom Kamiel Vergracht, bestuurder van de harmonie "De Verenigde Vrienden" van Avelgem.
Nadat de Heer Alfons Vergracht reeds de Avelgemse symfonie "Kunst Veredelt" had gedirigeerd, volgde hij in 1919 zijn oom op als dirigent van de Avelgemse harmonie "De Verenigde Vrienden", waarmede hij in 1926 te Vilvoorde de 1° prijs behaalde in lezing op zicht en in uitvoering evenals de prijs voor directie met gelukwensen der jury.
Met deze eminente chef krijgt de fanfare "De Eendracht" nieuwe wind in de zeilen. Met de junikermis wordt een groot muziekconcert gegeven.
Op 17-05-1927 wordt de muziekmaatschappij "De Eendracht" erkend als gemeentemuziek en ontvangt een toelage van 10.000 fr. voor de aankoop van muziekinstrumenten, mits:

 • het opluisteren van de gemeentefeesten
 • En het maken van een inventaris in het dubbel van de speeltuigen en de muziekstukken.


Op 16 oktober 1927 krijgt de muziekmaatschappij "De Eendracht" een nieuw statuut. Op dat ogenblik is het bestuur samengesteld als volgt:

 • Voorzitter : de Heer Georges Voet.
 • Ondervoorzitter : de Heer Firmin Vandeputte.
 • Kapitein : de Heer Charles Desmet.
 • Schrijver : de Heer Louis Cossement.
 • Schatbewaarder : de Heer Gerard Vantieghem
 • Verder maken deel uit van het bestuur: de Heren: Adhemar Thibaut; René Vanhoutte; Ivo Anselyn; Hervé Samain; Victor Vandemeulebroucke en Gaston Cnockaert.


Het is ook onder het bestuur van de Heer Alfons Vergracht dat de muziekmaatschappij "De Eendracht" wordt omgevormd tot harmonie.
In 1928 behaalt de Heer Alfons Vergracht met de harmonie "De Verenigde Vrienden" van Avelgem op het muziektornooi te Anderlecht, in 2° afdeling, de 1° prijs voor directie.
In 1931 behaalt de Heer Alfons Vergracht, op overtuigende wijze, het diploma van muziekleraar voor de Rijksmiddelbare Scholen en Athenea.
Ondertussen heeft de muziekmaatschappij "De Eendracht" deel genomen aan talrijke muziekfeesten en festivals in het omliggende en aan haar vlag klingelen de volgende herinneringsmedailles:

 • 01-07-1923 : Celles - 100 jarig bestaan van de harmonie "Les Amis de la Gaieté".
 • 24-08-1924 : Kerkhove - 25-jarig bestaan der "Verenigde Vrienden".
 • 1925 : 50-jarig bestaan van de Harmonie "De Verenigde Vrienden" van Avelgem (1875-1925).
 • 13-09-1925 : Moen - Koninklijke Maatschappij "De Verenigde Vrienden".
 • 1930 : Antwerpen - Bestendig Festival (1830 - 1930)
 • 1930 : Vlamertinge - Eeuwfeestcomité (100-jarig bestaan).
 • 1930 : Antwerpen - Wereldtentoonstelling.
 • 12-07-1931 : Warcoing - Festival.
 • 19-07-1931 : Oostende - Onthulling Standbeeld Leopold II
  De Heer Alfons Vergracht heeft te Sint-Denijs gedirigeerd van tot 1936 en hij was er een graaggeziene dirigent.
  Met de harmonie "De Verenigde Vrienden" van Avelgem zal de Heer Alfons Vergracht nog verder successen boeken, in 1938 zal hij met haar immers promoveren naar 1° afdeling.
  De Heer Alfons Vergracht is tevens toondichter. De toneelstukken van Clement Delrue: "Vader Krijgsgevangen" en "Soldaat van het West-front" werden door hem getoonzet.
  De cantaten op woorden van E.H. Allegaert: "De Huldigingscantate ter ere van het H. Hart" 1937 en de Jubelcantate voor het 75-jarig bestaan van het Avelgems St.-Jan Berchmans College" 1947 werden eveneens door hem op muziek gebracht.
  Verder is van hem het passiespel "Het Kruis der Zege" - het lied "Onze Lieve Vrouw van Heestert" op woorden van E.H. Allegaert. De stapmarsen: "Pompiers-mars", "Verenigde Vrienden-mars", "Jubileum-mars" en "Stijn Streuvels-mars".
  De Heer Alfons Vergracht is eveneens dirigent van de muziekmaatschappij te Kuurne, "De Geniale Jongens" van Waregem, de fanfare "Ste.-Cecilia" van Lichtervelde en de muziekmaatschappij "Patria" uit Ronse.
  In de muziekbond van West-Vlaanderen "Flandria" bekleedt hij het ondervoorzitterschap en is tevens lid van het Centraal Comité van het Muziekverbond van België.
  De Heer Gerard Vantieghem - geboren te Sint-Denijs, 06-03-1904, neemt in 1926 de directie over van de Harmonie "De Eendracht". De Heer Gerard Vantieghem heeft muzieklessen gevolgd bij de Heer Arthur Huyghe. Hij was één der beste muzikanten van de harmonie "De Eendracht", schatbewaarder van het bestuur en heeft ook de Kon. Muziekmaatschappij "De Verenigde Vrienden" van Moen onder zijn directie gehad.
  In 1937 neemt de Harmonie "De Eendracht" deel aan de viering van het 25-jarig bestaan van de Koninklijke Fanfare "De Herleving" te Warcoing, en op 2 mei 1938 aan de viering van het 100 jarig bestaan van de Koninklijke Gemeentelijke muziekfanfare van Pecq.
  DE Harmonie "Op Eigen Krachten" onder de leiding van de Heer Hilaire Vergracht en het Voorzitterschap van de Heer Henri Verrue, ijvert voort om gelijkberechtiging.
  In 1933 slagen zij erin, onder het Burgermeesterschap van de Heer Hubert Mullie een toelage te bekomen in evenredigheid met het aantal muzikanten.
  Op 07-10-1934 verliest de Harmonie "Op Eigen Krachte" echter, ingevolge sterfgeval, haar eminente voorzitter welke zich noch moeite noch last heeft gespaard voor zijn geliefde muziekmaatschappij.
  De Heer Henri Verrue wordt als voorzitter opgevolgd door de Heer Georges Naert, welke zelf oud muzikant is en op dit ogenblik zelfs de oudste der nog in leven zijnde muzikanten.
  Op 09-10-1935 krijgt de Harmonie "Op Eigen Krachten" nieuwe standregelen. Het bestuur zag er op dat ogenblik uit als volgt:
  • voorzitter: de Heer Georges Naert
  • ondervoorzitter:de Heren : Crommelynck Arthur en Derycke Aimé.
  • penningmeester: de Heer Etienne Verrue
  • secretaris: de Heer René Debucq
  • bestuursleden: de Heren Hocedez Joseph - Van Loosveldt Gerard, e.a.

  De oorlogsjaren zijn een periode van inactiviteit. Wel poogt de Heer Gerard Vantieghem op 14-04-1943 van de gemeente zijn aanstelling te bekomen als plaatselijk muziekleraar, ten einde de jeugd voort in contact te houden met de muziek, maar de door het Schepencollege gedane aanstelling wordt vernietigd bij Besluit van de Heer Gouverneur d.d. 28-05-1943.

6. De harmonie "De Verenigde Vrienden" (1945)

Tijdens de oorlog zijn vele muziekinstrumenten verdwenen en na de oorlog weigerden vele oudere muzikanten nog mede te spelen. De nog paraat gebleven muzikanten slaan de handen in elkaar en de beide vroegere muziekverenigingen gaan hand in hand onder de benaming "De Verenigde Vrienden" en dit onder leiding van de Heer Louis Libbrecht, welke tevens muziekchef is te Helkijn.
In november 1945 na de doord van de Heer Louis Libbrecht wordt de Heer Etienne Verrue, muziekchef. De Heer Jerôme Seynaeve is voorzitter. Het lokaal is in Café "De Welvaart".
De Heer Etienne Verrue werd geboren te Sint-Denijs op 21-03-1909, zijn vader, de Heer Henri Verrue, was Voorzitter van de harmonie "Op Eigen Krachten". De Heer Etienne Verrue heeft een geboren aanleg voor de muziek. Als leermeester heeft hij de Heer Arthur Huyghe gehad. Vanaf 1921 is hij spelend lid van de Harmonie "Op Eigen Krachten" waar hij de clarinet bespeelt. In de periode tot aan de oorlog 1940-1945, bekwaamt hij zich volledig op dit instrument en brengt het tot solist. Hij wordt tevens schatbewaarder van het bestuur, functie welke hij nauwgezet vervuld heeft.

De Heer Etienne Verrue is een "echte" muziekliefhebber, zoals men er maar weinig zal aantreffen. Hij is er met hart en ziel aan verknocht in volle onbaatzuchtigheid en met volle overgave. Daarenboven is hij een goed muziekkenner met zeer veel goede smaak in de keuze zijner stukken en een ervaren instrumentalist.
Wat hem eveneens bijzonder kenmerkt is zijn gave om de muzikanten bijeen te houden. Zijn persoonlijke contacten, zijn joviale omgang met de muzikanten dragen er in niet geringe mate toe bij de kameraadschap en de verbondenheid onder de muzikanten in de hand te werken.
In de eerste jaren na de oorlog was hij werkelijk "het duiveltje doet al" in de muziek maatschappij.
De harmonie "De Verenigde Vrienden" welke in 1945 slechts 25 muzikanten stelde, breidt zich allengs uit.
Op Sinksen 1951 wordt deel genomen aan de muziekwedstrijd te Waregem. Er wordt een 2° prijs behaald in stapmarsen met 70,50% der punten in 2° afdeling en een 3° prijs in concertstukken met 60,50% der punten, eveneens in 2° afdeling.
Op 22 juni 1952 richt de harmonie "De Verenigde Vrienden" een muziekfeest in waaraan 8 muziekmaatschappijen deelnamen, ter gelegenheid van de uitreiking van decoraties van het Belgisch Muziekverbond aan 15 harer leden, welke 20 tot 50 jaar spelend lid zijn. De eretekens zijn:

 • Ex suo Promerito - 1° klas
  • Mr. Vandenbulcke Joseph
  • Mr. Desmet Charles
 • In Veterane Honorem - 1° klas
  • Mr. Hocedez Joseph
  • Mr. Anckaert Georges
 • In Veterani Honorem - 2° klas
  • Mr. Vandevyvere Richard
  • Mr. Debue André
  • Mr. Verrue Etienne
  • Mr. Vandebunderie Maurice
  • Mr. Anselyn Theo
  • Mr. Strobbe Jozef
  • Mr. Vandemeulebroucke Albert
  • Mr. Seynaeve Alfred
  • Mr. Thibaut Gerard
  • Mr. Labieze Hildebert.


Op 01-12-1952 wordt te Zwevegem deel genomen aan het Provinciaal Muziektornooi - 3° Afdeling - er wordt 60% de punten behaald.
Met de junikermis 1956 heeft er een muziekfestival plaats, waaraan 6 muziekmaatschappijen deel nemen.
In de bestuursvergadering van 28 juli 1957 verklaart de Heer Jerome Seynaeve, voorzitter, een nieuw bestuur te willen samenstellen om de bestuurder, de Heer Etienne Verrue te ontlasten van een taak, welke tot hiertoe bijna volledig op zijn schouder heeft gedrukt. De muziekmaatschappij wel daarbij haar leuze getrouw blijven, buiten en boven alle politiek, de muziekkunst dienen.
Het bestuur dat werd verkozen ziet eruit als volgt:

 • erevoorzitter : Mr. Vandewalle Marcel, burgemeester.
 • voorzitter : Mr. Jerome Seynaeve, landbouwer.
 • ondervoorzitter : Mr. Lucien Vandenbulcke, onderwijzer.
 • schatbewaarder : Mr. Theo Anselyn, coiffeur.
 • secretaris : Mr. Daniel Van Gelder, gemeentesecretaris.

Bestuursleden :

 • Verrue Stephanus (Etienne), muziekbestuurder
 • Vandemeulebroucke Albert, onderbestuurder
 • Adriaens Stephanus, onderwijzer
 • Demuynck André, handelsreiziger
 • Parent Achille, landbouwer
 • Deweer Fernand, tabakshandelaar
 • Vanhaesebroucke Florent, rijwielhandelaar
 • Hocedez Joseph, rentenier
 • Deschuymer André, postbode
 • Bossuyt Frans, mekanieker.


Vanaf het schooljaar 1956-1957 was Mr. Vandemeulebroucke Albert aangesteld geworden als lesgever in notenleer en voor het aanleren van muziekinstrument.
Met de septemberkermis 1957 wordt een muziekfeest ingericht naar aanleiding van het jubileum van de Heer Hocedez Joseph als 60 jaar muzikant.
Aan dit muziekfeest nemen 5 muziekmaatschappijen deel.
In het provinciaal muziektornooi van 1957 behaalt de harmonie "De Verenigde Vrienden" op de speelbeurt te Vichte 67% der punten en de 8° plaats op 15 ingeschreven muziekmaatschap pijen, in 3° afdeling.
In 1960 wordt deel genomen aan de Internationale muziekwedstrijd, gehouden op 26, 28 en 29 mei 1960 door de Koninklijke Fanfare St.Cecilia van Leest.
In de korpswedstrijd wordt de 3°prijs behaald met 192.5 punten op 300 in 2°afdeling.
In de stapmarswedstrijd - lagere afdeling - wordt de 2° prijs behaald met 61.8 punten op 80.
In het XIII° provinciaal muziektornooi 1960 - "° afdeling - behaalt de harmonie "De Verenigde Vrienden" 71% der punten.
In de bestuursvergadering van 04-02-1961 wordt het bestuur aangevuld met de Heer Morest Jean, handelaar, welke de plaats inneemt van de Heer Deweer Fernand en de Heer Robert Vandecasteele, onderwijzer, welke de plaats inneemt van de Hr. Frans Bossuyt.
Op 21-09-1961 bekomt de harmonie "De Verenigde Vrienden" een nieuw statuut en op 12-10-1961 een huishoudelijk reglement.

7. De Harmonie voor het eerst in uniform (1961)

Op zondag, 26-11-1961 viert de Harmonie "De Verenigde Vrienden" voor het eerst in haar bestaan het Ste.-Ceciliafeest in uniform, deze dag wordt bijzonder luisterrijk gevierd. Het is immers de bekroning van een jaar hard werken en ten koste van zware financiële offers, maar de kostumes zijn er en de muzikanten en het bestuur zijn er fier om.
Deze gebeurtenis gaat ook gepaard met het uitreiken van de volgende ancienniteitsdiploma's en verbondseretekens :
 • In Veterani Honorem
  • 1° Klasse :

    Mr. Anselyn Emile.
 • Ex suo Promerito
  • 2° Klasse :

    Mr. Verrue Stephanus (Etienne)
 • In Veterani Honorem
  • 2° Klasse :

    Verrue Stephanus (Etienne)
    Seynaeve Alfred
    Anselyn Theoduul
    Thibaut Gerard
    Debue André
  • 3° Klasse :

    Verrue Stephanus (Etienne)
    Deschuymer André
    Seynaeve André
    Anckaert Raymond
    Vandecasteele Alfred

Van de harmonie "De Verenigde Vrienden", in uniform werd een prachtige foto gemaakt. De harmonie telt op dat ogenblik 50 uitvoerders.
Nadat de Heer Albert Vandemeulebroucke zijn ontslag had ingediend als lesgever van de muziekmaatschappij, stelde het gemeentebestuur met ingang van het schooljaar 1961-1962 de Heer Lucien Seynaeve aan als lesgever in notenleer en leraar in het aanleren van muziekinstrumenten.
De Heer Lucien Seynaeve werd geboren te Sint-Denijs op 23-07-1929, van zijn vader kreeg hij de aanleg voor muziek mede en van de Heer Gerard Van Loosveldt de eerste muzieklessen. De Heer Arthur Huyghe wijdde hem in, in de muziekleer.
Op 15-08-1946 behaalt hij met accordeon op de Grote Prijs van België de beker met gouden medaille en diploma alsmede het leraarsdiploma.
Hij treedt op als solist voor Radio Kortrijk.
Hij gaat studeren aan het Rijdsconservatorium te Gent, waar hij de eerste prijs behaalt in notenleer en het diploma met onderscheiding in muziekgeschiedenis en transpositie en tenslotte met onderscheiding de 1° prijs klarinet.
De Heer Lucien Seynaeve was een tijd lang lid van de orkestklas van het Nationaal Symphonisch Orkest van België.
Met de Heer Lucien Seynaeve als lesgever boekt de muziekmaatschappij een gevoelige aanwinst, op hem bouwt zij haar hoop voor de toekomst.
Begin 1963 neemt de Heer Jerome Seynaeve, om gezondheidsreden ontslag als voorzitter van de harmonie "De verenigde Vrienden", hij blijft echter bestuurslid.
Als nieuwe voorzitter wordt gekozen, de Heer Lucien Vandenbulcke. Nieuwe ondervoorzitter wordt de Heer Henri Desmet en de Heer Cyriel Samain komt het bestuur aanvullen als bestuurslid.
Het muziekbestuur had echter nog andere problemen.
De gemeentelijke muziekkiosk was in onbruik geraakt en het gemeentebestuur had lofwaardige pogingen ondernomen om zich een nieuwe kiosk aan te schaffen, maar de gemeentebegroting werd hervormd en de kredieten voorzien voor de nieuwe kiosk werden geschrapt. Dit stootte bestuurder Etienne Verrue geweldig tegen de borst en hij ging erover piekeren hou het zou mogelijk zijn aan een nieuwe kiosk te geraken; tot hij op een bepaalde bestuursvergadering met het plan voor de dag kwam om zelf een muziekkiosk te vervaardigen. Hij kon zijn voorstel zo goed verdedigen, dat het bestuur er op ingegaan is. Het plan vond ook weerklank bij de muzikanten en mekanieker Frans Bossuyt, Romain Vandenbogaerde en enkele anderen boden gratis hun diensten aan. Dit gaf de doorslag.
Het bestuur moest maar de aankoop van het materiaal financieren, bestuurder Etienne Verrue en zijn mannen zouden wel voor de uitvoering zorgen.
Voor de financiering werd een muziekfestival ingericht.
Er werden steunkaarten uitgegeven. Een provinciale tombola werd ingericht. Een paar uitvoeringen in Frankrijk brachten ook een duit in het zakje en het optreden in Roubaix werd een schitterend sukses. In een stralen zon werd gedefileerd op de markt voor een enthousiast en sympathiek publiek. Kapitein Jean Morest had zijn mannen goed gedrild en de harmonie "De Verenigde Vrienden" mocht een denderende ovatie in ontvangst nemen.
Bestuurder Etienne Verrue bleef niet bij de pakken zitten. Naarmate de ontvangsten binnen kwamen werd materiaal besteld. Ook het gemeentebestuur verleende een tussenkomst en met de septemberkermis stond de kiosk opgesteld en kon de harmonie "De Verenigde Vrienden" terug voor eigen volk haar concert ten beste geven.
Met een wakker bestuur en eendrachtige muzikanten valt veel te bereiken.
Uit de jaarrekening 1963 blijkt dat de muziekkiosk 41.415 fr. heeft gekost, aan materialen, in acht nemend dat voor de vervaardiging geen werkuren in rekening werden gebracht.
Op de algemene vergadering van 1963 werd door de schrijver van de muziekmaatschappij, de Heer Van Gelder Daniël, gemeentesekretaris opgeworpen dat uit de gemeentearchieven en andere geschreven bronnen blijkt dat de oudste muziekmaatschappij van Sint-Denijs dateert van 21-02-1845, met name "De Ware Vrienden" en dat de 2° muziekmaatschappij "St.Cecilia" werd opgericht in 1864. Dat na de eerste wereldoorlog de beide muziekmaatschappijen voortgezet werden onder de benaming "Op Eigen Krachten" en "De Eendracht", dat tenslotte na de tweede wereldoorlog, beide muziekmaatschappijen verenigd werden onder de benaming "De Verenigde Vrienden"; zodat de huidige harmonie "De Verenigde Vrienden" de rechtstreekse voortzetting is van de beide vroeger muziekmaatschappijen, waarvan de eerste oprichting teruggaat tot 1845 en 1864.
In 1964 moest dus het jubeljaar worden en het paste dat ook gelijktijdig de nog oudere muziekmaatschappij in herinnering gebracht werd.
Uit de eerder schaarse bronnen, welke ter beschikken waren werd dit beknopt overzicht samengesteld. Er werd getracht de feiten en gebeurtenissen terug op te roepen en bepaalde personen, welke op muzikaal gebied bijzonder gepresteerd hebben of zich bijzonder verdienstelijk gemaakt hebben, terug voor te stellen, maar het roept ook onwillekeurg in herinnering hetgeen Willem Bilderdijk (1756 - 1831) schreef;
IN 'T VERLEDEN LIGT HET HEDEN IN HET NU WAT WORDEN ZAL.

In de voorbije 100 en 120 jaar werden de hoekstenen gelegd van onze tegenwoordige muziekmaatschappij, aan het bestuur en de muzikant komt het nu toe deze verder uit te bouwen, want de muziekmaatschappij zal in de toekomst zijn, wat er heden van gemaakt wordt. Het is dan ook de vurige wens van het bestuur van de harmonie "De Verenigde Vrienden" dat de voorbij offers en inspanningen hun vruchten mogen dragen en dat de toekomst de vervulling en de verwezenlijking moge zijn van de rijke beloften, welke de muziekmaatschappij thans in zich draagt.
Het bestuur dankt ook allen, welke hebben medegewerkt of bijgedragen tot het wellukken van dit eeuwfeest.


De schrijver

D. Van Gelder

Tot hier de samenvatting gemaakt door D. Van Gelder ter gelegenheid van de jubileumviering in 1964.
Wij gaan verder met de geschiedenis van onze harmonie uit het werk dat D. Van Gelder maakte ter gelegenheid van de aanvraag van de titel "Koninklijk" in 1979.

8. Eeuwfeestviering (1964)

Op zondag 21 juni 1964, viert de Harmonie "De Verenigde Vrienden" met luister het eeuwfeest van de oprichting in 1864 door de toenmalige notaris de heer Eugene, Ghislain Opsomer van de fanfare "Sinte-Cecilia". Gelijktijdig wordt de nog oudere, op 21/02/1845 opgerichte fanfare "De Ware Vrienden" in herinnering gebracht.
Het accent wordt gelegd op enkele opvallende dirigenten van de fanfare "Sinte-Cecilia", de heren Charles, François Froedure, in 1890 opgevolgd door zijn neef Charles, Augustin Froedure (beiden afstammelingen van de aloude kostersfamilie der Froedures, welke onafgebroken van 1596 tot 1956 het kostersambt hebben uitgeoefend) en de Heer Odilon Debode dirigent en componist, welke zijn stempel heeft gedrukt op het muziekleven in de streek.
Er wordt een grandioos muziekfestival georganiseerd waaraan wordt deel genomen door de volgende muziekmaatschappijen :

 1. Harmonie Ste-Cecilia - Mont à Leux
 2. Fanfare "L'union" - Helkijn
 3. Fanfare "Ste-Cecilia" Vichte
 4. Kon. Fanfare "De Eendracht" Ingooigem
 5. Kon. Fanfare "De Ware Vrienden" Zwevegem
 6. Fanfare "Royale" de Pecq
 7. Kon. Harmonie "De Verenigde Vrienden " Avelgem
 8. Fanfare Royale "L'Union Musicale" Dottignies
 9. Kon. Fanfare "Eendracht en Vrijheid" Harelbeke
 10. Fanfare "Ste-Cecilia" Heestert
 11. Kon. Fanfare "Ste-Cecilia" Kooigem
 12. Kon. Fanfare "Le Phare de L'Escaut" Avelgem.


Deze eeuwfeestviering werd ingezet met een dankmis opgeluisterd door het Sint-Dionysius zangkoor o.l.v. de heer Georges Vandemeulebroucke en het meisjeskoor van het Bethania Instituut o.l.v. van E.H. Philippe Botte.
Na de mis volgde een aperitiefconcert door de harmonie "De Verenigde Vrienden" uit Sint- Denijs o.l.v. Stephanus Verrue.
Om 11:30 werd de harmonie "De Verenigde Vrienden" met haar bestuur officieel ontvangen door het gemeentebestuur, waar ze verwelkomd en gelukgewenst werden door de heer Marcel Vandewalle, burgemeester en tevens ere-voorzitter van de maatschappij.
Om 15 uur begon de optocht met defilé voor de eretribune van de hierboven vernoemde maatschappijen. De apoteose kwam van dirigent René Debode, inboorling van Sint-Denijs, welke er een erezaak van gemaakt had naar Sint-Denijs te komen met 3 zijner beste maatschappijen. De Kon. Fanfare "De Ware Vrienden" uit Zwevegem, de fanfare "Royale" uit Pecq en de fanfare Royale "L'Union Musicale" de Dottignies. Deze drie maatschappijen defileerden gezamenlijk onder zijn leiding met 2 marsen : "De onbekende Zoeaaf" en "De Langste Dag". Het defilé was groots en indrukwekkend. René Debode wilde zo een groet brengen aan de nagedachtenis van zijn vader, de gevierde dirigent en componist Odilon ebode. De ruim 160 defilerende muzikanten werden uitbundig toegejuicht en het edel gebaar van dirigent René Debode werd ten zeerste op prijs gesteld.
Na het défilé werd een receptie aangeboden aan de personaliteiten, eregenodigden en afgevaardigden van de muziekmaatschappijen.

9. Promotie naar 2e Afdeling op het Provinciaal muziektornooi te Kortrijk (1964)

Onze harmonie neemt op 18/10/1964 deel aan het provinciaal muziektornooi, voorbehouden aan de muziekmaatschappijen van 3e afdeling.
Het opgelegd stuk is "Symfonietta" van Marcel De Boeck.
Het keuzestuk is "Yanka - kleine Rapsodie" van J. Rooses.
De harmonie "De Verenigde Vrienden" uit Sint-Denijs behaalde 87,17 % der punten en promoveert naar 2e afdeling.
Beoordeling van de jury : Alleszins een dirigent die zijn musici in handen heeft en houdt.
Opgelegd werk : onafgezien van kleine foutjes en soms wel eens te langzame bewegingen, heeft deze muziekvereniging beslist een flinke vooruitgang geboekt.
Keuzestuk : mist nog wel wat preciezere afwerking, maar ... er is en blijft vooruitgang in deze maatschappij en dat is toch het voornaamste !

10. Muziektornooi 1965

Op 03/10/1965 wordt opnieuw deel genomen aan het Provinciaal Muziektornooi, gehouden te Kortrijk en voorbehouden aan de muziekmaatschappijen van 2e afdeling. De harmonie "De Verenigde Vrienden" behaalt er een 3e prijs met minimum 60% der punten en blijft behouden in 2e afdeling.

Herdenking van de stichting der fanfare "De Ware Vrienden"
Op 26/04/1970 wordt het 125 jarig bestaan herdacht van de oprichting, op 21/02/1845, door de notabelen van de gemeente van de Sint-Denijse fanfare "De Ware Vrienden".
De harmonie "De Verenigde Vrienden" is in feite de rechtstreekse voortzetting van de fanfare "De Ware Vrienden", slechts onderbroken door wereldoorlogen I en II, maar telkens wederopgericht, na wereldoorlog I, onder de benaming "De Eendracht" en na wereldoorlog II, onder de benaming "De Verenigde Vrienden".
Deze herdenking gaat gepaard met een optreden van de muziekmaatschappij, een ontvangst op het gemeentehuis en een feestmaaltijd.

Nieuwe voorzitter en erevoorzitter

Ingevolge ontslag van de Heer Lucien Vandenbulcke, voorzitter, wordt in algemene vergadering van 30/01/1971 de heer Marcel Vandewalle, huidig erevoorzitter, verkozen tot nieuwe voorzitter en wordt de heer Armand Bulteel, burgemeester, verkozen tot erevoorzitter.
Het dagelijks bestuur ziet dan als volgt uit:

 • Marcel Vandewalle: voorzitter
 • Marcel Thibaut: ondervoorzitter
 • Steffan Verrue: bestuurder
 • Daniel Van Gelder: schrijver (secretaris)
 • Frans Bossuyt: penningmeester.

11. Nieuwe uniformen

Het bestuur ijvert reeds geruime tijd voor de vernieuwing der uniformen. Er worden steunkaarten uitgereikt en bij 5 bestuursleden wordt een renteloze lening aangegaan voor een totaal bedrag van 100.000 fr. Terugbetaalbaar binnen 5 jaar.
Op kermiszondag 20 juni 1971 wordt voor het eerst opgestapt in de nieuwe uniformen. In de namiddag heeft muziekfeest plaats waaraan naast Sint-Denijs wordt deelgenomen door de muziekmaatschappijen van Kooigem en Pottes.

12. Muziektornooi 1972

De muziekmaatschappij "De Verenigde Vrienden" had de laatste jaren ingevolge sterf gevallen, woonstveranderingen en ontslag heel wat van haar oudere muzikanten verloren. Daarom ijverde onze bestuurder, de heer Stefaan Verrue, om jonge muzikanten, meestal zonen en dochters van muzikanten of bestuursleden, op te leiden. Na de eerste inwijding in de muziek ontvangen te hebben van lesgever Lucien Seynaeve, zorgde de heer Stefaan Verrue voor de verdere theoretische en practische opleiding. Zo werden een twintigtal jonge muzikantjes opgeleid. Wanneer de heer Stefaan Verrue zich op 19/03/1972 aanmeldde op het provinciaal muziektornooi te Tielt was hij er zich stellig van bewust dat zijn jonge muzikantjes de nodige rijpheid en ervaring misten om nu reeds de vruchten te plukken van zijn inspanningen, maar anderzijds had hij ook de stellige overtuiging dat meteen het zaad gezaaid was voor een latere oogst.
Het opgelegde stuk was "Miniatuur suite" van Guy Duyck.
Het keuzestuk "Brabo-Ouverture" van Karel de Schrijver.
De uitslag luidde : Tweede prijs met minimum 75% der punten en behoud in 2e afdeling.

13. Ontslag Etienne Verrue

Met een schrijven dd. 02/05/1973 dient de heer Stefaan Verrue - met ingang van 06/05/1973 - ontslag in als muziekleider en bestuurslid. Dit ontslag wordt aanvaard door het bestuur in zitting van 10/05/1973. De heer Stefaan Verrue blijft echter lesgever en jeugdleider.

15. Nieuwe diapason

Nieuwe diapason

In de loop van het jaar 1974 werden nieuwe rietinstrumenten aangekocht en de koperinstrumenten aangepast aan de nieuwe diapson. Op 1 september 1974, bij de herdenking van de bevrijding te Zwevegem-Knokke werd voor het eerst opgetreden en nieuwe diapason.

Muziekschool

Op 22/09/1975 wordt een aanvraag gedaan aan het gemeentebestuur om te mogen beschikken over een lokaal in de gemeenteschool voor het geven van een muziekcursus. In oktober 1975 wordt gestart met de muziekschool. De lesgever is Pol Bossuyt (zoon van Frans Bossuyt en student aan het Koninklijk Muziekconservatorium te Gent). Er zijn 20 ingschreven leerlingen.

16. Naar 1e afdeling - provinciaal muziektornooi van 1977

Het provinciaal muziektornooi van 1977 is voorbehouden aan de muziekverenigingen van 2e afdeling. Er worden 3 tornooinamiddagen georganiseerd. De Harmonie "De verenigde Vrienden treedt op te Knokke Heist op 08/05/1977. Het opgelegd werk voor harmonies was "Prelude en rondo" van J. Moerenhout. Het keuzenurmmer werd uitgeloot uit 2 keuzestukken. Voor Sint-Denijs werd "Capriccio in Blue" van R. Cardon uitgeloot.
Het harmonie "De Verenigde Vrienden" uit Sint-Denijs o.l.v. Frans Verrue promoveerde naar 1e afdeling, samen met nog 10 andere muziekmaatschappijen. 5 maatschappijen bleven behouden in tweede afdeling.

InformatiebladIn 1980 wordt er gestart met een informatieblad. Het blad moet een band smeden tussen dirigent, muzikanten en bestuur. Het verschijnt 4 maal per jaar. De verantwoordelijke uitgever is Daniël Van Gelder, secretaris van de harmonie.

17. Provinciaal Muziektornooi 1982

Op zondag 2 mei 1982 naamt de harmoniz deel aan het provinciaal muziektoornooi voor
korpsen uit de 1e afdeling.
Het opgelegd stuk voor harmonies is "Three Pieces" van A. Waignein.

Het keuzestuk wordt geloot uit :

 • "Arlequino" van Roland Cardon
 • "3 Aquarellen" van Guy Duyck.

De harmonie "De Verenigde Vrienden" uit Sint-Denijs blijft behouden in 1e afdeling.

18. Ontslag dirigent Frans Verrue

Met een schrijven van 11/07/1982 dient Frans Verrue zijn ontslag in als dirigent. Frans was zijn vader opgevolgd op 20/05/1973 als dirigent en dirigeerde toen reeds de jeugdharmonie. Zelf had hij zijn opleiding genoten in de schoot van de harmonie, waar zijn vader dirigeerde. Hij bespeelde achtereenvolgens de klarinet en de tuba. Alhoewel woonachtig te Harelbeke kwam hij iedere zaterdag de leerlingen theoretische en practische lessen geven en dirigeerde hij op zondag de harmonie. Frans was een ervaren muzikant, een goed dirigent en een kameraad voor zijn muzikanten. Om zijn onbaatzuchtige inzet, zijn toewijding, zijn muziekkennis en dirigeerkunst, zijn vriendschappelijke omgang en zijn voorliefde voor de Sint-Denijse harmonie zijn wij hem blijvend dank verschuldigd.

19. Dirigent Pol Bossuyt

Geboren te Avelgem op 22/11/1958, feestdag van de H. Cecilia, scheen hij in de wieg gelegd om muzikant te worden. Vrij jong reeds vergezelde hij zijn vader Frans naar de repetities, waar hij aandachtig toehoorde. Zijn eerste theoretische lessen kreeg hij van Lucien Seynaeve, lesgever in de gemeenteschool, gediplomeerd van het Rijksconservatorium te Gent. Naderhand kreeg hij zijn opleiding in de muziekmaatschappij door lesgever dirigent Stefaan Verrue. Hij werd achtereenvolgens trom- en grote tromslager en trompettist. Alvorens zijn kunsthumaniora te beginnen aan het rijksconservatorium te Gent kreeg hij privaatlessen van Gustaaf Devolder lesgeverdirigent te Harelbeke.
Aan het rijksconservatorium te Gent behaalde hij achtereenvolgens de 1e prijs in notenleer en transpositie. In de muziekpedagogie behaalde hij het diploma 1e cyclus, regentaat en 2e cyclus hoger secundair onderwijs. Voor de centrale examencommissie behaalde hij tevens het leraarsdiploma 1e graad, regentaat, muzikale opvoeding en 2egraad, hoger secundair onderwijs, muzikale opvoeding en muziekgeschiedenis.
Na zich bekwaamd te hebben op de piano en het orgel en na aanvankelijk het jeudorkest geleid te hebben werd hij op 29/08/1982 in de algemene vergadering van de muziekmaatschappij aagesteld tot dirigent van de harmonie "De Verenigde Vrienden".
Met Pol Bossuyt als dirigent begint een zeer boeiende periode in het bestaan van de muziekmaatschappij.

20. 4e Internationaal treffen voor jeugdorkesten te KEHL (Duitsland) - 1983

Er nemen 46 korpsen deel uit 7 Europese landen. België is vertegenwoordigd door de Drum-Show en prercussieband uit Hechtel-Eksel en de jeugdharmonie "De Verenigde Vrienden" uit Sint-Denijs. Het treffen gaat door van 18 tot 23 mei 1983. De muziekbond Flandria West-Vlaanderen legde de nodige contacten met de organisatoren en onze jeugdharmonie.
De afreis had plaatgs op 21 mei 1983 naar de gastgemeente Legelshulst, deelgemeente van Wilstätt. 's Avonds volgde het eerste optreden te Legelshulst gevolgd door een optreden van het korps van Legelshulst zelf. Op 22 mei 1983 verzorgde onze jeugdharmonie de muzikale begeleiding van de H. mis in de Sint-Pieter de Oude kerk te Straatsburg. s'Avonds wordt een amusementsconcert gegeven in de stakshal te Kehl voor 1.500 toehoorders.
In de loop van dat zelfde 1983 werd in de schoot van de jeugdharmonie een Oberbayernkapel gesticht "GRUEZZI" onder leiding van Pol Bossuyt. Zij krijgen een typisch Oberbayernkostuum. Zij treden op ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Sint-Dionysius zangkoor en het Sint-Ceciliafeest op 28/11/1983.

21. Secretaris D. Van Gelder neemt ontslag

Eind 1983 neemt Daniël Van Gelder, secretaris van de harmonie ontslag. Hij is 25 jaar secretaris geweest van de harmonie en 45 jaar spelend lid. In juli 1957 was hij Etienne Aedens opgevolgd als secretaris van de harmonie. Hij heeft de harmonie "De Verenigde Vrienden" een statuut bezorgd en een huishoudelijk reglement. Hij lag aan de basis van de viering in 1964 van het 100 jarig bestaan van de fanfare "De Ware Vrienden", waarvan hij trouwens een brochure samenstaelde. Hij startte in 1983 met een informatiebrochure. Dank zij hem wordt nu het archief zorgvuldig bijgehouden. Hij blijft verder lid van het bestuur en de harmonie.

22. Nieuwe secretaris : Marcel Maes

Marcel Maes wordt de nieuwe secretaris van de harmonie. Hij werd aangebracht door voorzitter Maurice Versteele, die hem kende als stipt en nauwgezet. Naast de functie van secretaris staat hij in voor het informatieblad van de harmonie dat voortaan de titel "Muzieknootje" krijgt.

24. Weekend van de muziek (juni 1985)

Naar aanleiding van het jaar van de muziek.

 • 29/06/1985:
  • Concert door de jeugdharmonie
  • Oberbeyernavond

 • 30/06/1985 - Jeugdmuziekfestival met optreden van
  • Zwevegems jeugdorkest
  • Crescendo Bissegem
  • Jeugdharmonie "De Eendracht" van Wevelgem.

23. Viering 40 jaar De Verenigde Vrienden 1984


Met herdenking van de stichting in 1845 van de fanfare "De Ware Vrienden" en in 1864 de fanfare "Sint-Cecilia".
In het kader van deze feestelijkheden werd een muziekfestival ingericht en een buitenlands korps uitgenodigd.
Dit weekend werd omgedoopt tot het "BLEIBACH WEEKEND" gezien het buitenlandse korps afkomstig was uit Bleibach in het Zwarte-Woud.
Een korte beschrijving van dit onvergetelijk weekend:

Op 30/06/1984 wordt het gastkorps ontvangen door het gemeentebestuur van Zwevegem. De gasten krijgen hun gastgezien toegewezen en de tentoonstelling "140 jaar muziekleven te Sint-Denijs" wordt geopend. Diezelfde avond geeft het korps uit Bleibach een optreden van koor en dansgroep in traditionele klederdracht.

Op 01/08/1984 begeleidt de Tractenkapelle uit Bleibach de eucharistieviering om 10:00 uur. s'Namiddags volgt een muziekfestival met volgende deelnemende korpsen :

 • De Kon. Fanfare Sint-Cecilia uit Deerlijk
 • De Kon. Fanfare Sint-Cecilia uit Heestert
 • De Kon. Fanfare Sint-Cecilia uit Rollegem
 • De Kon. Harmonie Jong en Moedig uit Bissegem.


Dit festival wordt afgesloten met de gezamenlijke uitvoerign van de jubileummars "Sint-Denijs 140" gecomponeerd door Jean Luc Bertel.
Om 18:30 uur volgt een optreden van de trachtenkapelle in de feestzaal.
Op 02/08/1984 wordt een toeristische tocht ondernomen met de gasten naar Brugge en de kust, s'avonds volgt een verbroederingsmaal met de Duitse gasten, de harmonie " De Verenigde Vrienden" en de gastgezinnen.

25. Wereldjeugdmuziekfestival Zurich 1985Naar aanleiding van het jaar van de muziek. Er namen 55 korpsen aan deel uit 22 verschillende landen. Onze harmonie is de enige Belgische deelnemende maatschappij. De driedaagse voor ons jeugdkorps verliep als volgt.

Zaterdag 13/07/1985

 • 14 uur Défilé in de Bahnhofstrasse te Zurich
 • 's Avonds : Zuricher Seenachtfest - met een half uur durend wondermooi vuurwerk dat vanop een viertal boten afgeschoten werd synchronisch op muziek van o.m. Richard Wagner's "Walküre".

Zondag 14/07/1985

 • Opluisteren van de Eucharistieviering in de Sankt-Galluskirche te Schwammedingen.
 • ? Bezoek aan de Eutilberg per bergtrein.
 • ? 's Avonds werd een amusementsconcert verzorgd langs de oever van het Zürichmeer.

Maandag 15/07/1985

 • Afreis naar Bad-Säckingen.
 • Rondleiding door de middeleeuwse stadskern.
 • 's Avonds werd een concert gegeven in het wereldberoemde park van Schloss Schönau.


Dinsdag 16/07/1985

Terugreis naar de thuishaven na een vermoeiende concertreis.